Rozwód / Eksmisja współmałżonka

Eksmisja współmałżonka

 

Zasadą jest, że w wyroku rozwodowym sąd orzeka o sposobie korzystania z mieszkania przez czas wspólnego zamieszkiwania w nim przez małżonków. W szczególnych wypadkach możliwe jest jednak orzeczenie w wyroku rozwodowym eksmisji jednego z małżonków.

 

Możliwość taką daje art. 58 § 2 zdanie drugie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym w wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. Przy orzeczeniu eksmisji sąd powinien uwzględnić ogólną dyrektywę zawartą w art. 58 § 4 k.r.o., czyli nakaz kierowania się potrzebami dzieci i małżonka, któremu powierzone zostało wykonywanie władzy rodzicielskiej.

 

Uwaga! Orzeczenie eksmisji w oparciu o art. 58 par. 2 zd. 2 kro możliwe jest jedynie wyjątkowo, gdy zawinione przez małżonka rażąco naganne postępowanie uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie rozwiedzionych.

 

Niedopuszczalne jest także orzeczenie eksmisji małżonka uprawnionego do mieszkania, np. jego właściciela, przez małżonka, któremu nie przysługuje tytuł prawny do mieszkania. A zatem eksmisja może zostać orzeczona tylko wtedy, gdy prawo do mieszkania należy do obojga małżonków albo do małżonka domagającego się eksmisji. 

 

Warto pamiętać, że jeżeli współmałżonek dopuszcza się aktów przemocy albo w inny sposób znęca się nad rodziną można go eksmitować w trybie przewidzianym przez Kodeks postępowania karnego albo Ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (patrz: Eksmisja sprawcy przemocy w rodzinie).

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688