Mediacja

Nasza kancelaria oferuje Państwu pomoc w skierowaniu sporu do mediacji i reprezentację w postępowaniu mediacyjnym.


               Mediacja jest alternatywnym sposobem rozwiązywania sporów, w którym biorą udział strony i mediator. Mediator to osoba godna zaufania, wpisana do wykazu prowadzonego przez sąd okręgowy, której zadaniem jest pomoc w wypracowaniu porozumienia, poprzez ułatwienie stronom rozmowy, łagodzenie napięć w trakcie negocjacji, zadawanie pytań. Spór rozwiązują, bez udziału sądu, same strony konfliktu, przy czym mogą korzystać z pomocy swoich pełnomocników.

 

               Postępowanie mediacyjne jest niejawne a mediator jest obowiązany zachować w tajemnicy fakty, o których dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji. Z przebiegu mediacji sporządza się protokół, w którym nie umieszcza się treści wypowiedzi stron a jedynie wynik mediacji w postaci zawartej ugody, bądź jej braku. Zawarta w postępowaniu mediacyjnym ugoda podlega zatwierdzeniu na wniosek strony przez sąd, co sprawia, że ma ona takie same skutki prawne jak ugoda zawarta przez strony przed sądem, w szczególności może być skierowana do egzekucji.

 

W ramach postępowania mediacyjnego oferowana Państwu pomoc obejmuje:

  1. Pomoc w skierowaniu sprawy na drogę postępowania mediacyjnego, przy czym dotyczy to zarówno spraw znajdujących się na etapie przedsądowym, jak i tych znajdujących się w toku postępowania sądowego.

  2. Reprezentację w postępowaniu mediacyjnym.

  3. Porady prawne w związku z toczącym się postępowaniem mediacyjnym.

  4. Przygotowywanie wszelkich pism w toku postępowania mediacyjnego, w szczególności wniosków o skierowanie sprawy do mediacji oraz ugód mediacyjnych.

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688