Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece / Eksmisja sprawcy przemocy w rodzinie

Jeżeli współmałżonek dopuszcza się aktów przemocy albo w inny sposób znęca się nad rodziną można wystąpić o orzeczenie jego eksmisji - możliwość taką przewidują Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz odpowiednie przepisy Kodeksu postępowania karnego.

 

Eksmisja sprawcy przemocy w postępowaniu karnym.


Zgodnie z art. 41a kodeksu karnego w przypadku skazania sprawcy za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego lub inne przestępstwo przeciwko wolności oraz w razie skazania za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy, w tym przemocy przeciwko osobie najbliższej sąd może orzec obowiązek opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym. Wskazany obowiązek może być połączony z obowiązkiem zgłaszania się do Policji lub innego wyznaczonego organu w określonych odstępach czasu.

 

Postępowanie karne jest niestety długotrwałe i zanim dojdzie do skazania sprawcy może minąć wiele czasu. Dlatego właśnie ustawodawca przewidział możliwość eksmitowania sprawcy jeszcze w trakcie trwania postępowania w ramach tzw. "środków zapobiegawczych". Zgodnie z Art. 275. § 3 Kodeksu postępowania karnego "Jeżeli zachodzą przesłanki zastosowania tymczasowego aresztowania wobec oskarżonego o przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej na szkodę osoby najbliższej albo innej osoby zamieszkującej wspólnie ze sprawcą, zamiast tymczasowego aresztowania można zastosować dozór, pod warunkiem że oskarżony w wyznaczonym terminie opuści lokal zajmowany wspólnie z pokrzywdzonym oraz określi miejsce swojego pobytu".

 

Eksmisja sprawcy przemocy w postępowaniu cywilnym.


Z różnych względów może się wydarzyć, że pokrzywdzony małżonek nie chce wszczynać przeciwko, bądź co bądź najbliższej osobie postępowania karnego. W takie sytuacji eksmisja może być przeprowadzona w ramach postępowania cywilnego w trybie Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 

Zgodnie z art. 11a ust. 1 powołanej ustawy, jeżeli członek rodziny wspólnie zajmujący mieszkanie swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie, osoba dotknięta przemocą może żądać, aby sąd zobowiązał go do opuszczenia mieszkania.

 

Uwaga! Obowiązek opuszczenia mieszkania może zostać orzeczony w stosunku do członka rodziny, a zatem nie tylko współmałżonka, ale również np. dorosłego dziecka, rodzica, czy konkubenta jeżeli stosuje w stosunku do pozostałych domowników przemoc i czyni wspólne zamieszkiwanie szczególnie uciążliwym.

 

Zapraszamy także do zapoznania się z artykułem poświęconym możliwości orzeczenia eksmisji współmałżonka w wyroku rozwodowym.

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688