Rozwód / Ile kosztuje sprawa o rozwód

 

Zasadą jest, że za wniesienie do sądu pisma rozpoczynającego postępowanie (np. pozwu) pobierana jest opłata sądowa. Opłata ta stanowi rodzaj zryczałtowanego wynagrodzenia sądu za prowadzenie sprawy, a jej nieuiszczenie ma doniosłe konsekwencje.

 

Ile wynosi opłata od pozwu o rozwód?


Wysokość opłaty od pozwu o rozwód określona została w Ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zgodnie z art. 26 powołanej ustawy od pozwu rozwodowego pobierana jest opłata stała w wysokości 600 zł. Taką samą opłatę wnosi się od pozwu o separację, za wyjątkiem separacji na zgodne żądanie małżonków, gdzie opłata wynosi 100 zł.

 

Kiedy należy uiścić opłatę od pozwu rozwodowego?


Opłatę należy uiścić wnosząc pismo do sądu. Jeżeli opłata od pozwu nie zostanie wniesiona sąd wezwie stroną wnoszącą pozew do jej uiszczenia w terminie 7 dni. Jeżeli w zakreślonym terminie opłata nie zostanie uiszczona, sąd zwróci pozew. Zwrot pozwu oznacza, że nie wywołuje on żadnych skutków jakie przepisy wiążą z wniesieniem pozwu do sądu - jest on traktowany tak jakby nigdy nie był wniesiony.

 

Uwaga! Sąd nie nada biegu sprawie, od której nie uiszczono opłaty.

 

W jaki sposób wnieść opłatę od pozwu rozwodowego?

 

Opłatę można wnieść na trzy sposoby, a mianowicie:

 

1. nakleić na pozew znaki opłaty sądowej;

2. uiścić opłatę bezpośrednio w kasie sądu;

3. wykonać przelew na rachunek bankowy właściwego sądu i załączyć do pozwu wydruk potwierdzenia przelewu.

 

Ile kosztuje apelacja od wyroku rozwodowego?

 

Zgodnie z art. 18 pkt 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych przepisy ustawy przewidujące pobranie opłaty od pozwu lub stosuje się również do opłaty od apelacji, zatem należy ją uiścić w kwocie 600 zł składając apelację do sądu. W przypadku nie uiszczenia opłaty, tak samo jak w przypadku pozwu, sąd najpierw wezwie do jej uiszczenia w terminie 7 dni, a po upływie terminu zwróci apelację - konsekwencje zwrotu będą jednak daleko bardziej dotkliwe niż w przypadku zwrotu pozwu. O ile pozew zawsze można złożyć po raz drugi, apelacja złożona po terminie ulegnie odrzuceniu.

 

Czy w związku ze sprawą rozwodową trzeba uiszczać jeszcze jakieś opłaty?

 

Czasami zdarza się, że w toku postępowania dojdzie konieczność poniesienia dodatkowych opłat, przykładowo opłatę trzeba uiścić od zażalenia na postanowienie o zabezpieczeniu alimentów (dotyczy to tylko osoby zobowiązanej do zapłaty), albo od wniosku o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem, o ile nie jest on wnoszony w pozwie rozwodowym.

Niezależnie od opłat sądowych od wnoszonych pism, zdarza się, że konieczne jest poniesienie wydatków związanych z powołaniem biegłego, skorzystaniem z pomocy tłumacza przysięgłego itp..

 

Czy można uzyskać zwolnienie od kosztów?

 

Tak - Strona postępowania może domagać się zwolnienia od kosztów sądowych, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny - patrz: zwolnienie od kosztów.

 

W kwestii honorarium pobieranego przez naszą kancelarię za prowadzenie sprawy zapraszamy do zakładki „cennik”.

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688