Koszty postępowania / Zwolnienie od kosztów

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego i Ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych zasadą jest, że strona wnosząca do sądu pismo wszczynające postępowanie, obowiązana jest uiścić od niego opłatę. Od tej zasady w przypadku postępowania w sprawach z zakresu prawa rodzinnego istnieje szereg wyjątków.


 

Nie pobiera się opłat od następujących pism:

 

1. wniosku o przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka,

2. wniosku o nadanie dziecku nazwiska,

3. wniosku o przysposobienie dziecka,

4. wniosku o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką.

 

Nie mają obowiązku uiszczenia kosztów sądowych:

 

 1.  strona dochodząca ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa oraz roszczeń z tym związanych;

 2.  strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych oraz strona pozwana (!) w sprawie o obniżenie alimentów.


 

Strona postępowania może domagać się zwolnienia od kosztów sądowych, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych należy obowiązkowo załączyć wypełniony i własnoręcznie podpisany formularz oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Formularz ten można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce "formularze".


 

Uwaga! Zwolnienie od kosztów sądowych nie zwalnia od obowiązku zwrotu kosztów przeciwnikowi w przypadku przegrania sprawy.
 


 


 


 


 


 


 


 

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688