Adopcja (przysposobienie) / Najczęstsze przyczyny oddalenia pozwu o rozwiązanie przysposobienia

 

Najczęstsze przyczyny oddalenia pozwu o rozwiązanie przysposobienia

 

W poprzednim artykule omawiałem najczęstsze przyczyny rozwiązania przysposobienia przez sąd. Obecnie chciałbym przedstawić kilka sytuacji, w których sąd z całą pewnością przysposobienia nie rozwiąże, nawet w przypadku jeżeli będziemy powoływali się na jedną z uprzednio przedstawionych przeze mnie przyczyn. Należy przy tym zaznaczyć, że przedstawione przeze mnie wyliczenia nie ma charakteru wyczerpującego i ogranicza się do najczęstszych przyczyn oddalenie powództwa, z którymi spotkałem się w mojej praktyce i analizowanym przeze mnie orzecznictwie sądów.


 

Po pierwsze zgodnie z art. 125 (1) Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego "Nie jest dopuszczalne rozwiązanie przysposobienia, na które rodzice przysposobionego wyrazili przed sądem opiekuńczym zgodę bez wskazania osoby przysposabiającego" (tzw. adopcja blankietowa).


 

Niezależnie od powyższego wypadku nawet w przypadku adopcji rozwiązywalnej, sąd może oddalić wniosek w następujących wypadkach:


 

  1. Jeżeli na skutek rozwiązania przysposobienia zagrożone byłoby dobro osoby przysposobionej, nie ma przy tym znaczenia czy przysposobionym jest osoba pełnoletnia, czy małoletnia, chociaż w tym drugim wypadku dobro dziecka jako naczelna dyrektywa działania każdego sądu rodzinnego, będzie miało znaczenie szczególne.

  2. Jeżeli więź emocjonalna pomiędzy stronami stosunku przysposobienia w dalszym ciągu istnieje, a przynajmniej nie uległa nieodwracalnemu zerwaniu.

  3. Jeżeli zerwanie więzi wystąpiło z zawinionych przyczyn leżących po stronie Powoda.


 

Należy w tym miejscu podkreślić, że zgodnie z orzecznictwem sądowym "zaniedbywanie przez przysposabiającego obowiązków wobec przysposobionego, nie może stanowić podstawy wniosku tegoż przysposabiającego o rozwiązanie stosunku przysposobienia. W przeciwnym razie przysposabiający, któremu z jakichś powodów przestało odpowiadać trwanie stosunku przysposobienia, mógłby własnym nagannym zachowaniem doprowadzić do rozwiązania tego stosunku". (por. wyroki SN: z 19 kwietnia 1974r., II CR 138/74, LEX nr 7467, z 2 czerwca 1966, II CR 167/66, OSNC 1967/3/55, z 4 lutego 1970r., II CR 647/69, niepubl. z 20 stycznia 1970, II CR 530/69, OSP 1970/12/251, z 15 marca 1974r., I CR 72/74, niepubl.).

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688