Kontakty z dzieckiem / Ile kosztuje sprawa o uregulowanie kontaktów z dzieckiem?

Zasadą jest, że za wniesienie do sądu pisma rozpoczynającego postępowanie (pozwu, albo wniosku w postępowaniu nieprocesowym) pobierana jest opłata sądowa. Opłata ta stanowi rodzaj zryczałtowanego wynagrodzenia sądu za prowadzenie sprawy, a jej nieuiszczenie ma doniosłe konsekwencje.


Ile wynosi opłata od wniosku o uregulowanie kontaktów z dzieckiem?


Wysokość opłaty od wniosku o uregulowanie kontaktów z dzieckiem określona została w Ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zgodnie powołaną ustawą od wniosku o uregulowanie kontaktów z dzieckiem pobierana jest opłata stała w wysokości 40 zł.

 

Uwaga! Jeżeli składamy wniosek o uregulowanie kontaktów z więcej niż jednym dzieckiem, odpowiednio należy uiścić wielokrotność opłaty.

 

Kiedy należy uiścić opłatę od wniosku o uregulowanie kontaktów z dzieckiem?

 

Opłatę należy uiścić wnosząc pismo do sądu. Jeżeli opłata od wniosku nie zostanie wniesiona sąd wezwie stroną wnoszącą pismo do jej uiszczenia w terminie 7 dni. Jeżeli w zakreślonym terminie opłata nie zostanie uiszczona, sąd zwróci wniosek. Zwrot wniosku oznacza, że nie wywołuje on żadnych skutków jakie przepisy wiążą z wniesieniem wniosku do sądu - jest on traktowany tak jakby nigdy nie był wniesiony.

 

Uwaga! Sąd nie nada biegu sprawie, od której nie uiszczono opłaty.

 

W jaki sposób wnieść opłatę od wniosku o uregulowanie kontaktów z dzieckiem?Opłatę można wnieść na trzy sposoby, a mianowicie:

 

1. nakleić na wniosek znaki opłaty sądowej;

2. uiścić opłatę bezpośrednio w kasie sądu;

3. wykonać przelew na rachunek bankowy właściwego sądu i załączyć do wniosku wydruk potwierdzenia przelewu.

 

Ile kosztuje apelacja w sprawie o uregulowanie kontaktów z dzieckiem?


Zgodnie z art. 18 pkt 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych przepisy ustawy przewidujące pobranie opłaty od wniosku stosuje się również do opłaty od apelacji, zatem należy ją uiścić w kwocie 40 zł składając apelację do sądu. W przypadku nie uiszczenia opłaty, sąd najpierw wezwie do jej uiszczenia w terminie 7 dni, a po upływie terminu zwróci apelację - konsekwencje zwrotu będą jednak daleko bardziej dotkliwe niż w przypadku zwrotu wniosku. O ile wniosek zawsze można złożyć po raz drugi, apelacja złożona po terminie ulegnie odrzuceniu.

 

Czy w związku ze sprawą o uregulowanie kontaktów z dzieckiem trzeba uiszczać jeszcze jakieś opłaty?


Czasami zdarza się, że w toku postępowania dojdzie konieczność poniesienia dodatkowych opłat, przykładowo opłatę trzeba uiścić od wniosku o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem, o ile nie jest on wnoszony w piśmie inicjującym postępowanie.

Niezależnie od opłat sądowych od wnoszonych pism, zdarza się, że konieczne jest poniesienie wydatków związanych z powołaniem biegłych, skorzystaniem z pomocy tłumacza przysięgłego itp..

 

Czy można uzyskać zwolnienie od kosztów?

Tak - Strona postępowania może domagać się zwolnienia od kosztów sądowych, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny - patrz: zwolnienie od kosztów.


 

W kwestii honorarium pobieranego przez naszą kancelarię za prowadzenie sprawy zapraszamy do zakładki „cennik”.

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688