Ustalenie/Zaprzeczenie ojcostwa / Ile kosztuje sprawa o zaprzeczenie ojcostwa?

Zasadą jest, że za wniesienie do sądu pisma rozpoczynającego postępowanie (pozwu, albo wniosku w postępowaniu nieprocesowym) pobierana jest opłata sądowa. Opłata ta stanowi rodzaj zryczałtowanego wynagrodzenia sądu za prowadzenie sprawy, a jej nieuiszczenie ma doniosłe konsekwencje.


 

Ile wynosi opłata od pozwu o zaprzeczenie ojcostwa?
 

Wysokość opłaty od pozwu o zaprzeczenie ojcostwa (także macierzyństwa) określona została w Ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zgodnie art. 27 pkt 4 powołanej ustawy, od pozwu o zaprzeczenie ojcostwa pobierana jest opłata stała w wysokości 200 zł.

 

Kiedy należy uiścić opłatę od pozwu o zaprzeczenie ojcostwa?

 

Opłatę należy uiścić wnosząc pozew do sądu. Jeżeli opłata od pozwu nie zostanie wniesiona sąd wezwie stroną wnoszącą pismo do jej uiszczenia w terminie 7 dni. Jeżeli w zakreślonym terminie opłata nie zostanie uiszczona, sąd zwróci pozew. Zwrot pozwu oznacza, że nie wywołuje on żadnych skutków jakie przepisy wiążą z wniesieniem pozwu do sądu - jest on traktowany tak jakby nigdy nie był wniesiony.

 

Uwaga! Sąd nie nada biegu sprawie, od której nie uiszczono opłaty.

 

W jaki sposób wnieść opłatę od pozwu o zaprzeczenie ojcostwa?Opłatę można wnieść na trzy sposoby, a mianowicie:

 

1. nakleić na pozew znaki opłaty sądowej;

2. uiścić opłatę bezpośrednio w kasie sądu;

3. wykonać przelew na rachunek bankowy właściwego sądu i załączyć do pozwu wydruk potwierdzenia przelewu.

 

Ile kosztuje apelacja w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa?

 

Zgodnie z art. 18 pkt 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych przepisy ustawy przewidujące pobranie opłaty od pozwu stosuje się również do opłaty od apelacji, zatem należy ją uiścić w kwocie 200 zł składając apelację do sądu. W przypadku nie uiszczenia opłaty, sąd najpierw wezwie do jej uiszczenia w terminie 7 dni, a po upływie terminu zwróci apelację - konsekwencje zwrotu będą jednak daleko bardziej dotkliwe niż w przypadku zwrotu pozwu. O ile pozew można złożyć po raz drugi, apelacja złożona po terminie ulegnie odrzuceniu.

 

Czy w związku ze sprawą o zaprzeczenie ojcostwa trzeba uiszczać jeszcze jakieś opłaty?


 

Tak – w związku z faktem, że dla dziecka w tego rodzaju sprawach obligatoryjnie ustanawia się kuratora do reprezentowania jego praw w toku postępowania, konieczne jest uiszczenie zaliczki na poczet jego wynagrodzenia (ok. 100 zł). Bardzo często przeprowadza się także badania DNA, co także wiąże się z koniecznością uliszczenia zaliczki na poczet wydatków związanych z przeprowadzeniem badania. Czasami zdarza się, że w toku postępowania dojdzie konieczność poniesienia dodatkowych wydatków związanych przykładowo ze skorzystaniem z pomocy tłumacza przysięgłego, powołaniem innych biegłych itp..

 

Czy można uzyskać zwolnienie od kosztów?

 

Tak - Strona postępowania może domagać się zwolnienia od kosztów sądowych, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny - patrz: zwolnienie od kosztów.


 

W kwestii honorarium pobieranego przez naszą kancelarię za prowadzenie sprawy zapraszamy do zakładki „cennik”.

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688