Władza rodzicielska / Zmiana nazwiska dziecka

Dziecko pochodzące z małżeństwa nosi nazwisko, które rodzice zadeklarowali w zgodnych oświadczeniach przed kierownikiem USC jeszcze przed zawarciem małżeństwa. Dziecko pozamałżeńskie nosi nazwisko wynikające z oświadczeń złożonych przez rodziców przed kierownikiem USC albo określone przez Sąd w wyroku ustalającym ojcostwo (więcej – patrz artykuł: nazwisko dziecka). Co jednak jeżeli dziecko ma już nazwisko, którym się posługuje, jednak z różnych względów jeden albo dwoje rodziców chciałoby to nazwisko zmienić?

 

Zmiana nazwiska w trybie administracyjnym


Zgodnie z Ustawą o zmianie imion i nazwisk zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:

 

  1. imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka;

  2. na imię lub nazwisko używane;

  3. na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;

  4. na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

 

Uwaga! Regułą jest, że po zmianie nazwisko nie może składać się z więcej niż dwóch członów.


Co jeżeli drugi rodzic nie wyraża zgody na zmianę nazwiska dziecka?


Zasadą jest, że do zmiany nazwiska dziecka potrzebna jest zgoda drugiego rodzica, chyba że rodzic ten nie żyje, nie jest znany, albo został pozbawiony władzy rodzicielskiej. W przypadku jeżeli drugi rodzic nie wyraża zgody na zmianę nazwiska dziecka, należy wystąpić do sądu opiekuńczego o zgodę na zmianę nazwiska. Jeżeli sąd opiekuńczy uwzględni wniosek, to jego postanowienie zastępuje zgodę drugiego rodzica.

 

Uwaga! Jeżeli w chwili zmiany nazwiska dziecko ukończyło 13 lat, do zmiany nazwisko potrzebna jest także zgoda wyrażona przez dziecko.

 

Jaki sąd jest właściwy do złożenia wniosku o zgodę na zmianę nazwiska?

 

Każdorazowo właściwy do rozpoznania sprawy będzie Sąd Rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka.


Ile kosztuje złożenie do sądu wniosku o zgodę na zmianę nazwiska?

 

Opłata sądowa od wniosku wynosi 40 zł – należy ją uiścić składając wniosek do sądu.

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688