Alimenty / Alimenty między małżonkami

 

Konsekwencje wynikające z zawarcia małżeństwa nie zawsze kończą się wraz z orzeczeniem rozwodu. Jedną z nich jest istniejący w określonych przypadkach, niezależny od obowiązku alimentacyjnego wobec dzieci, obowiązek alimentacyjny między rozwiedzionymi małżonkami.

 

Możliwość domagania się alimentów od byłego małżonka ściśle wiąże się z ustaleniem winy rozkładu pożycia. Przypominam, że małżeństwo może zostać rozwiązane:

 

  1. Z wyłącznej winy jednego z małżonków.

  2. Z winy obydwojga małżonków.

  3. Bez orzekania o winie.

  4. Z ustaleniem, że żadne z małżonków nie ponosi winy.

 

W przypadku rozwodu z wyłącznej winy jednego z małżonków, sąd na żądanie małżonka niewinnego może zasądzić od małżonka ponoszącego winę alimenty służące wyrównaniu jego stopy życiowej. Obowiązek ten nie jest ograniczony w czasie. Małżonek wyłącznie winny nie może natomiast żądać alimentów od małżonka niewinnego w żadnej sytuacji.

 

W przypadku rozwodu z winy obydwojga małżonków, obydwoje byli małżonkowie mogą żądać wzajemnie od siebie alimentów, ale tylko wtedy jeżeli znajdują się w niedostatku - alimenty te mają bowiem służyć zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych, a nie wyrównaniu poziomu życia. Obowiązek ten nie jest ograniczony w czasie.

 

W przypadku rozwodu bez orzekania o winie oraz rozwodu z ustaleniem, że żadne z małżonków nie ponosi winy, byli małżonkowie mogą żądać wzajemnie od siebie alimentów tylko jeżeli znajdują się w niedostatku. Obowiązek ten jest jednak ograniczony do okresu 5 lat od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. W sytuacjach wyjątkowych okres ten może ulec przedłużeniu (np. w sytuacji kalectwa, choroby).

 

Uwaga! Obowiązek płacenia świadczeń alimentacyjnych ustaje, gdy osoba uprawniona do alimentów ponownie zawrze związek małżeński.

Zawarcie nowego związku przez osobę zobowiązaną do płacenia alimentów nie zwalnia jej ze zobowiązania względem byłego małżonka. Zawarcie nowego związku może jednak wpłynąć na obniżenie alimentów.

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688