Alimenty / Zwrot wydatków związanych z ciążą i porodem

Zwrot wydatków z ciążą i porodem oraz kosztów utrzymania matki w okresie porodu.


Zgodnie z art. 141. § 1. kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „ojciec nie będący mężem matki obowiązany jest przyczynić się w rozmiarze odpowiadającym okolicznościom do pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie porodu”.

 

Uwaga! Z ważnych powodów matka może żądać udziału ojca w kosztach swego utrzymania przez czas dłuższy niż trzy miesiące. Jeżeli wskutek ciąży lub porodu matka poniosła inne konieczne wydatki albo szczególne straty majątkowe, może ona żądać, ażeby ojciec pokrył odpowiednią część tych wydatków lub strat.


Co możemy zaliczyć w poczet wydatków związanych z ciążą i porodem?

 

Przez wydatki związane z ciążą i porodem, których możemy dochodzić w oparciu o art. 141 kro powinniśmy rozumieć te wydatki, których matka nie musiałaby ponieść, gdyby nie była w ciąży i nie urodziła. W poczet tych wydatków możemy zaliczyć koszt zakupu wyprawki dla dziecka, wózka dziecięcego, specjalistycznych badań w okresie ciąży, czy dojazdów do szpitala.

 

Uwaga! Ciężar udowodnienia poniesionych wydatków spoczywa na stronie powodowej, zatem już zawczasu warto gromadzić dowody księgowe poniesionych kosztów.


Kiedy najlepiej dochodzić wydatków związanych z ciążą i porodem?

 

Powództwo można wytoczyć w każdym czasie przed upływem terminu przedawnienia, nie wcześniej jednak niż w trakcie postępowania o ustalenie ojcostwa. W praktyce powództwo o ustalenie ojcostwa jest najlepszym momentem na zgłoszenie dodatkowo roszczenia o zwrot tego rodzaju wydatków. W ten sposób w ramach jednego postępowania, niejako „za jednym zamachem” możemy rozstrzygnąć kwestie związane z ustaleniem ojcostwa, alimentami oraz kosztami poniesionymi w okresie ciąży i porodu.


Czy roszczenie o pokrycie wydatków związanych z ciążą i porodem ulega przedawnieniu?

 

Tak – jak każde roszczenie o charakterze majątkowym, także i to objęte jest terminem przedawnienia. Termin ten wynosi trzy lata od daty urodzenia dziecka.


W jakim sądzie należy wytoczyć powództwo o pokrycie wydatków związanych z ciążą i porodem ?

 

Z reguły sądem właściwym będzie Sąd Rejonowy miejsca zamieszkania strony Pozwanej, albo wg wyboru Powoda, sąd m-ca zamieszkania strony Powodowej (jest to tzw. właściwość przemienna).


Czy od pozwu o pokrycie wydatków związanych z ciążą i porodem pobierana jest opłata?

 

Z uwagi na to, że roszczenie ma charakter alimentacyjny od pozwu nie pobiera się opłaty.


Czy od wyroku przysługuje apelacja?

 

Tak apelacja przysługuje od wyroku Sądu Rejonowego do Sądu Okręgowego i można ją złożyć za pośrednictwem Sądu Rejonowego, który wydał zaskarżone orzeczenie, w ciągu 14 dni od doręczenia nam postanowienia wraz z uzasadnieniem.

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688