Alimenty / Kiedy dziecku nie należą się alimenty?

 

Zasadą jest, że rodzice zobowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, istnieją jednak sytuacje, w których rodzice mogą uchylić się od płacenia alimentów.

 

Zasadą jest, że rodzice zobowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Obowiązek ten w stosunku do dzieci małoletnich ma charakter bezwzględny, tzn. w żadnych okolicznościach rodzice nie mogą uchylić się od płacenia alimentów na rzecz dziecka małoletniego. Jedyny wyjątek ma miejsce wówczas, gdy dziecko ma własny majątek, a dochody z tego majątku wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania (np. dziecko odziedziczyło po dziadkach dom, którego wynajem przynosi znaczny dochód). Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka nie jest przy tym uzależniony od pochodzenia dziecka i jest taki sam wobec dzieci, które urodziły się w małżeństwie i dzieci pozamałżeńskich.

 

Należy podkreślić, że przesłanką obowiązku alimentacyjnego jest to, że dziecko nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, zatem uzyskanie pełnoletności przez dziecko nie oznacza ustania obowiązku alimentacyjnego. Rodzice mają więc obowiązek dostarczać mu środków utrzymania i wychowania nawet wówczas, gdy ukończyło 18 lat, ale uczy się nadal lub choroba uniemożliwia mu samodzielne utrzymanie się i nie ma żadnych własnych źródeł dochodu. Gdy rodzice nie mają żadnych możliwości zarobkowych, dziecko może domagać się alimentów od dziadków. Jeśli jednak pełnoletnie studiujące dziecko nie będzie uzyskiwać pozytywnych wyników na studiach, sąd może zwolnić rodziców z płacenia alimentów.

 

 

Uwaga! Uzyskanie pełnoletności przez dziecko nie powoduje automatycznie ustania obowiązku alimentacyjnego.

 

W przeciwieństwie do obowiązku alimentowania dzieci małoletnich, wobec dzieci pełnoletnich obowiązek ten nie ma już jednak tak bezwzględnego charakteru i w określonych sytuacjach rodzice mogą się uchylić od płacenia alimentów na dziecko pełnoletnie. Ma to miejsce wówczas gdy:

 

  1. płacenie alimentów na dziecko pełnoletnie stanowi dla rodziców znaczący uszczerbek;

  2. dziecko pełnoletnie nie dokłada starań aby uzyskać możliwość samodzielnego utrzymania się;

  3. żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

 

O alimenty w imieniu dziecka małoletniego występuje najczęściej rodzic lub opiekun, któremu przyznano prawo do opieki nad dzieckiem, natomiast dziecko pełnoletnie dochodzi alimentów na swoją rzecz samodzielnie.

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688