Alimenty / Czy komornik może zająć świadczenie 500+?

 

Zgodnie z art. 833 § 6 nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne oraz świadczenie wychowawcze.

Wskazany wyżej artykuł nie odnosi się do świadczeń uzyskiwanych z Programu 500+. W chwili obecnej nie ma zatem przepisu, który wyłączałby wskazane świadczenie spod egzekucji komorniczej. Pomimo to, rzecznik prasowy Krajowej Rady Komorniczej – Monika Janus, w oświadczeniu z dnia 16 maja 2016 roku, wskazała iż środowisko komornicze ma pełną świadomość, że kwoty z Programu 500+ nie podlegają egzekucji. Wskazała również, że komornicy tych pieniędzy nie będą zajmować.

Niestety, problem pojawia się wówczas, gdy prowadzona jest egzekucja z rachunku bankowego, a środki z Programu 500+ wpłyną na zajęty rachunek bankowy. Zgodnie przepisami kodeksu postępowania cywilnego odnoszącymi się do egzekucji z rachunków bankowych, zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego obejmuje zarówno środki znajdujące się na rachunku bankowym w chwili zajęcia, jaki środki które zostały wpłacone na ten rachunek po dokonaniu zajęcia. Przy czym nie ma znaczenia z jakiego tytułu zostały przelane lub wpłacone środki na zajęty rachunek bankowy. Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy prawo bankowe środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego. W chwili obecnej jest to kwota około 13 000,00 zł. Wszystkie środki ponad wskazaną wyżej kwotę, znajdujące się na rachunku bankowym, podlegają zajęciu w całości.

Po wyczerpaniu kwoty wolnej od zajęcia, bank ma obowiązek przelewać na konto komornika wszystkie wpływające na zajęte konto środki. Przy czym, jak zostało już wyżej wskazane, bez znaczenia jest źródło ich pochodzenia. Dlatego też, istnieje ryzyko zaspokojenia wierzyciela z świadczeń uzyskanych z Programu 500+, w sytuacji gdy mamy do czynienia z egzekucją z rachunku bankowego.

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688