Separacja / Ile kosztuje sprawa o separację?

Zasadą jest, że za wniesienie do sądu pisma rozpoczynającego postępowanie (np. pozwu) pobierana jest opłata sądowa. Opłata ta stanowi rodzaj zryczałtowanego wynagrodzenia sądu za prowadzenie sprawy, a jej nieuiszczenie ma doniosłe konsekwencje.

 

Ile wynosi opłata od pozwu o separację?

 

Wysokość opłaty od pozwu o separację określona została w Ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zgodnie z art. 26 powołanej ustawy od pozwu separację pobierana jest opłata stała w wysokości 600 zł.

 

Uwaga! W przypadku separacji na zgodne żądanie małżonków opłata wynosi 100 zł.

 

Kiedy należy uiścić opłatę od pozwu o separację?

 

Opłatę należy uiścić wnosząc pismo do sądu. Jeżeli opłata od pozwu nie zostanie wniesiona sąd wezwie stroną wnoszącą pozew do jej uiszczenia w terminie 7 dni. Jeżeli w zakreślonym terminie opłata nie zostanie uiszczona, sąd zwróci pozew. Zwrot pozwu oznacza, że nie wywołuje on żadnych skutków jakie przepisy wiążą z wniesieniem pozwu do sądu - jest on traktowany tak jakby nigdy nie był wniesiony.

 

Uwaga! Sąd nie nada biegu sprawie, od której nie uiszczono opłaty.

 

W jaki sposób wnieść opłatę od pozwu o separację?


Opłatę można wnieść na trzy sposoby, a mianowicie:

 

1. nakleić na pozew znaki opłaty sądowej;

2. uiścić opłatę bezpośrednio w kasie sądu;

3. wykonać przelew na rachunek bankowy właściwego sądu i załączyć do pozwu wydruk potwierdzenia przelewu.

 

Ile kosztuje apelacja od wyroku w sprawie o separację?


Zgodnie z art. 18 pkt 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych przepisy ustawy przewidujące pobranie opłaty od pozwu lub stosuje się również do opłaty od apelacji, zatem należy ją uiścić w kwocie 600 zł (100 zł w przypadku separacji na zgodne żądanie małżonków) składając apelację do sądu. W przypadku nie uiszczenia opłaty, tak samo jak w przypadku pozwu, sąd najpierw wezwie do jej uiszczenia w terminie 7 dni, a po upływie terminu zwróci apelację - konsekwencje zwrotu będą jednak daleko bardziej dotkliwe niż w przypadku zwrotu pozwu. O ile pozew zawsze można złożyć po raz drugi, apelacja złożona po terminie ulegnie odrzuceniu.

 

Czy w związku ze sprawą separację trzeba uiszczać jeszcze jakieś opłaty?


Czasami zdarza się, że w toku postępowania dojdzie konieczność poniesienia dodatkowych opłat, przykładowo opłatę trzeba uiścić od zażalenia na postanowienie o zabezpieczeniu alimentów (dotyczy to tylko osoby zobowiązanej do zapłaty), albo od wniosku o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem, o ile nie jest on wnoszony w pozwie o separację.

Niezależnie od opłat sądowych od wnoszonych pism, zdarza się, że konieczne jest poniesienie wydatków związanych z powołaniem biegłego, skorzystaniem z pomocy tłumacza przysięgłego itp..

 

Czy można uzyskać zwolnienie od kosztów?


Tak - Strona postępowania może domagać się zwolnienia od kosztów sądowych, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny - patrz: zwolnienie od kosztów.

 

W kwestii honorarium pobieranego przez naszą kancelarię za prowadzenie sprawy zapraszamy do zakładki „cennik”.

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688