Separacja / Separacja na zgodne żądanie małżonków

Jeżeli małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci i są zgodni co do tego, że chcą orzeczenia separacji, sąd może orzec separację ich małżeństwa w tzw. postępowaniu nieprocesowym. Rozwiązanie taki wiąże się ze znacznie niższymi kosztami niż w przypadku rozstrzygania o separacji w procesie.


Kiedy sąd może orzec separację na zgodne żądanie małżonków?

 

Sąd orzeknie separację na zgodne żądanie małżonków, jeżeli:

 

  1. Wspólne żądanie separacji będzie aktualne nie tylko w dacie składania wniosku, ale także w dacie rozprawy.

  2. Małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci (biologicznych albo przysposobionych).

  3. Sąd stwierdzi, że pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego (tzn. ustały pomiędzy nimi więzi gospodarcze, fizyczne i emocjonalne).

  4. Orzeczenie separacji nie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

 

Uwaga! Orzekając separację na zgodne żądanie małżonków sąd nie orzeka o winie rozkładu pożycia. Oznacza to, że w wyniku orzeczenia następują skutki takie jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy (jeżeli chcesz wiedzieć więcej o skutkach orzeczenia o winie rozkładzie pożycia kliknij: tutaj).


Jaki sąd jest właściwy do złożenia wniosku o separację na zgodne żądanie małżonków?

 

Sądem właściwym do orzeczenia separacji na zgodne żądanie małżonków jest Sąd Okręgowy. Sądem miejscowo właściwym jest sąd, w którego okręgu małżonkowie mają wspólne miejsce zamieszkania, albo miejsce pobytu. Jeżeli małżonkowie nie mieszkają razem sądem właściwym będzie sąd miejsca zamieszkania, albo pobytu wnioskodawcy.


Czy w sprawie o separację na zgodne żądanie małżonków sąd może wydać rozstrzygnięcie bez przeprowadzenia rozprawy?

 

Nie – nawet w przypadku separacji orzekanej na zgodne żądanie małżonków sąd zawsze zmuszony jest przeprowadzić rozprawę i przesłuchać strony.


Czy w sprawie o separację na zgodne żądanie małżonków konieczne jest przesłuchanie świadków?

 

Nie – w takiej sprawie sąd może ograniczyć się wyłącznie do przesłuchania uczestników postępowania.


Ile wynosi opłata sądowa od wniosku o separację na zgodne żądanie małżonków?

 

Opłata wynosi 100 zł i jest znacząco niższa od opłaty od separacji orzekanej w postępowaniu procesowym, która wynosi 600 zł.


Czy od wydanego rozstrzygnięcia przysługuje apelacja?

 

Tak – nawet jeżeli separacja orzeczona została na zgodne żądanie małżonków, każdemu z nich przysługuje od wydanego w sprawie orzeczenia apelacja do Sądu Apelacyjnego – składa się ją w ten sposób, że w ciągu tygodnia od wydania rozstrzygnięcia należy złożyć wniosek o doręczenie jego pisemnego uzasadnienia, następnie w ciągu 14 dni od doręczenia uzasadnienia możemy złożyć apelację.

 

Jeżeli z jakiś względów nie złożyliśmy wniosku o uzasadnienie, termin do złożenia apelacji mija z upływem 21 dni od dnia wydania w sprawie rozstrzygnięcia.

 

Uwaga! Apelację rozpoznaje wprawdzie Sąd Apelacyjny, ale składamy ją do Sądu Okręgowego, który wydał zaskarżone przez nas rozstrzygnięcie, bowiem apelacja trafia do Sądu Apelacyjnego za pośrednictwem sądu I instancji.


Czy separację na zgodne żądanie małżonków można uchylić?

 

Tak - Sąd orzeka o zniesieniu separacji również na zgodny wniosek małżonków, po przeprowadzeniu w tym przedmiocie rozprawy z ich udziałem.

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688