Rozwód / Uznanie rozwodu zagranicznego

 

Uzyskanie rozwodu za granicą nie oznacza, że jest on skuteczny według polskiego prawa. Żeby rozwód uzyskał skuteczność należy jeszcze dopełnić określonych formalności. W przeciwnym wypadku nie można zawrzeć w Polsce kolejnego małżeństwa.

 

Do momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej istniał tylko jeden sposób uznania w Polsce wyroku rozwodowego wydanego za granicą. Mianowicie należało złożyć stosowny wniosek do sądu okręgowego, który następnie rozpoznawał sprawę w składzie trzech sędziów zawodowych - postępowanie to było długotrwałe i nierzadko trwało wiele miesięcy. Na szczęście po wejściu Polski do Unii Europejskiej nie ma potrzeby uznawania wyroku wydanego w innym państwie unijnym przez sąd, a wystarcza jedynie wpis stosownej wzmianki do aktu małżeństwa.

Od 1 lipca 2009 r. zasada ta dotyczy także wyroków wydanych w państwach, które nie są członkami Unii Europejskiej.

 

Wyroki rozwodowe wydane w państwach unijnych

 

Od dnia wejścia Polski do Unii Europejskiej uznanie wyroku rozwodowego wydanego w innym państwie unijnym i wpisanie wzmianki o rozwodzie do aktu małżeństwa następuje na wniosek osoby zainteresowanej w Urzędzie Stanu Cywilnego.

 

 

Uwaga! Powyższa zasada nie dotyczy wyroków rozwodowych wydanych w Danii.

 

Żeby wpisać wzmiankę o rozwodzie do aktu małżeństwa należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, w którym przechowywany jest akt małżeństwa z następującymi dokumentami:

 

 • Dokumentem potwierdzającym tożsamość;

 • Wypełnionym podaniem o wpisanie wzmianki w akcie małżeństwa (odpowiednie formularze dostępne są na stronach internetowych oraz w Urzędach Stanu Cywilnego);

 • Urzędowym odpisem wyroku sądu zagranicznego ze stwierdzeniem prawomocności;

 • Tłumaczeniem przysięgłym wyroku na język polski;

 • Dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 11 zł.

 

Jeżeli wyrok rozwodowy jest zaoczny, dodatkowo należy dołączyć:

 

 • Dokument, z którego wynika, że pismo wszczynające postępowanie przed sądem zagranicznym zostało byłemu małżonkowi doręczone, albo;

 • Dokument, z którego wynika, że były małżonek zgadza się z wydanym wyrokiem.

 

 

Uwaga! W przypadku wyroków rozwodowych wydanych przed 1 maja 2004 r., oraz wyroków wydanych w Danii uznanie wyroku może nastąpić wyłącznie przed sądem okręgowym.

 

Wyroki wydane w państwach, które nie są członkami Unii Europejskiej

 

W przypadku wyroków wydanych w państwach, które nie są członkami Unii Europejskiej sposób uznania wyroku uzależniony jest od tego, czy został on wydany przed, czy po 1 lipca 2009 r.

 

O uznanie wyroku wydanego przed 1 lipca 2009 r. należy wystąpić do sądu okręgowego, załączając do wniosku:

 

 1. Urzędowy odpis wyroku sądu zagranicznego;

 2. Urzędowy dokument stwierdzający, że wyrok jest prawomocny (nie jest to konieczne, jeżeli prawomocność wyroku wynika z treści);

 3. Tłumaczenie przysięgłe wskazanych dokumentów na język polski;

 4. Dowód uiszczenia opłaty sądowej w kwocie 300 zł (można ją uiścić przelewem na rachunek sądu, lub nakleić na pismo znaki opłaty sądowej).

 

Jeżeli wyrok został wydany po 1 lipca 2009 r., wystarczy wystąpienie o wpisanie stosownej wzmianki do aktu małżeństwa. Procedura wpisania do aktu małżeństwa wzmianki o rozwodzie jest analogiczna jak w przypadku wyroków wydanych w państwach unijnych.

 

 

Uwaga! W przypadku wyroków rozwodowych wydanych przed 1 lipca 2009 r., uznanie wyroku może nastąpić wyłącznie przed sądem okręgowym.

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688