Rozwód / Kto może być obecny na rozprawie rozwodowej?

Zasadą przyjętą w konstytucji (art. 45 ) jest jawność postępowań sądowych. Sprawy o rozwód stanowią jednak wyjątek od tej zasady. W związku z tym, że często dotyczą intymnych osobistych problemów małżonków, które nie powinny być ujawniane wobec osób postronnych, z mocy ustawy (art. 427 kpc) jawność rozprawy została w tych sprawach wyłączona. Powyższe niesie za sobą doniosłe konsekwencje, z których osoby uczestniczące w rozprawie nie zawsze zdają sobie sprawę.

 

Zgodnie z art. 427 kodeksu postępowania cywilnego w sprawach o rozwód „Posiedzenia odbywają się przy drzwiach zamkniętych, chyba że obie strony żądają publicznego rozpoznania sprawy, a sąd uzna, że jawność nie zagraża moralności”.


Kto może być obecny podczas rozprawy rozwodowej?

 

Zgodnie z art. 154 kodeksu postępowania cywilnego podczas posiedzenia odbywającego się przy drzwiach zamkniętych mogą być obecni na sali:

 

  1. strony;

  2. interwenienci uboczni;

  3. ich przedstawiciele ustawowi i pełnomocnicy;

  4. prokurator;

  5. osoby zaufania po dwie z każdej strony.

 

Uwaga! Pomimo tego, że sprawy rozwód toczą się z wyłączeniem jawności ogłoszenie wyroku kończącego postępowanie w sprawie odbywa się publicznie. Jeżeli jednak na sali będzie znajdowała się publiczność sąd może zaniechać ustnego uzasadnienia wyroku.


Czy można domagać się aby sprawa o rozwód odbyła się jawnie?

 

Tak – sąd może rozpoznać sprawę z udziałem publiczności, ale tylko wówczas jeżeli będą domagały się tego obie strony, a w ocenie sądu jawność rozprawy nie będzie zagrażała moralności.

 

Uwaga! Na postanowienie sądu w przedmiocie oddalenia wniosku o publiczne rozpoznanie sprawy, zażalenie nie przysługuje.


Jakie jeszcze konsekwencje niesie za sobą wyłączenie jawności w sprawach o rozwód?

 

Konsekwencją wyłączenia jawności jest zakaz rozpowszechniania informacji, o których powzięliśmy wiedzę w związku z rozprawą. Zgodnie z art. 241 kodeksu karnego kto bez zezwolenia rozpowszechnia publicznie wiadomości z rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688