Rozwód / Czy dziecko może być świadkiem w sprawie rozwodowej?

Często spotykam się z pytaniem o to czy dziecko może być świadkiem w sprawie rozwodowej? Odpowiedź uzależniona jest od wieku dziecka, a także od... jego woli zenawania w procesie swoich rodziców.

 

Oczywistym jest, że najwięcej informacji o sytuacji domowej mają sami domownicy. Zatem z pkt widzenia zasobu informacji dzieci mogą być najbardziej wartościowymi świadkami w sprawach rozwodowych swoich rodziców.

 

Czy dziecko może zeznawać w sprawie o rozwód?

 

Zgodnie z art. 430 kpc "w sprawach o rozwód małoletni, którzy nie ukończyli lat trzynastu, a zstępni stron, którzy nie ukończyli lat siedemnastu, nie mogą być przesłuchiwani w charakterze świadków".

 

Uwaga! Dziecko stron nie może być przesłuchiwane w sprawie o rozwód. Nie dotyczy to jednak dzieci po ukończeniu 17-ego roku życia.

 

Czy dziecko ma prawo odmówić składania zeznań?


Zgodnie z art. 261. § 1. kpc "Nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka, z wyjątkiem małżonków stron, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwa oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osób pozostających ze stronami w stosunku przysposobienia. Prawo odmowy zeznań trwa po ustaniu małżeństwa lub rozwiązaniu stosunku przysposobienia. Jednakże odmowa zeznań nie jest dopuszczalna w sprawach o prawa stanu, z wyjątkiem spraw o rozwód".

 

Powyższe oznacza, że dziecko (tak samo jak inne osoby najbliższe) może w sprawie rozwodowej odmówić składania zeznań – przepisa ten ma na celu pozwolić osobom najbliższym na uniknięcie konfliktu lojalnościowego wobec stron postępowania. Każdy sędzia, zanim przystąpi do przesłuchania świadka pyta kim świadek jest dla stron postępowania, a po ustaleniu, że należy on do kręgu osób uprawnionych odmowy składania zeznań, poucza go o treści przepisu i pyta czy chce zeznawać. Świadek moża wóczas oświadczyć, że nie będzie zeznawał i nie musi w żaden sposób uzasadniać swojego stanowiska.

 

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688