Rozwód / Wyrok zaoczny w sprawie o rozwód

 

Często wnosząc pozew o rozwód zastanawiamy się, co będzie jeżeli druga strona nie będzie brała czynnie udziału w postępowaniu – odbierała korespondencji, stawiała się na rozprawy. Czy w takiej sytuacji możliwe jest wydanie przez Sąd rozstrzygnięcia?


  1. Kiedy Sąd może wydać wyrok zaoczny?

 

Przesłanki do wydania wyroku zaocznego przewidziane są w art. 339 § 1 k.p.c., zgodnie z którym Sad wyda wyrok zaoczny, jeżeli pozwany nie stawił się na posiedzenie wyznaczone na rozprawę albo mimo stawienia nie bierze udziału w rozprawie. Warto zaznaczyć, iż aby Sąd mógł wydać zaoczny, musi nastąpić prawidłowe zawiadomienie pozwanego o toczącym się procesie, przy jednoczesnym doręczeniu mu pozwu.


  1. Kiedy brak jest podstaw do wydania wyroku zaocznego?


Brak możliwości wydania wyroku zaocznego następuje wówczas, gdy pozwany zajmie stanowisko procesowe – np. oświadczy że nie uznaje powództwa i wnosi o jego oddalenie, nawet jeżeli nie jest to poparte żadną argumentacją. Nie można także wydać wyroku zaocznego także, gdy pozwany zażąda przeprowadzenia rozprawy pod swoją nieobecność. Nie jest możliwe wydanie wyroku zaocznego również wtedy, gdy zachodzą okoliczności uniemożliwiające Sądowi wydanie merytorycznego rozstrzygnięcia – np. przesłanki uzasadniające odrzucenie pozwu, niewłaściwość rzeczowa Sadu, czy przesłanki uzasadniające obligatoryjne zawieszenie postępowania.


  1. Możliwość wydania wyroku zaocznego w sprawie rozwodowej.

 

Możliwość taką potwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 12 maja 1952 roku (sygn. akt C 1572/51). Zgodnie ze wskazaną uchwałą, jeżeli pozwany nie żądał przeprowadzenia rozprawy pod swoją nieobecność, na rozprawę nie stawił się, albo mimo stawienia się nie brał udziału w rozprawie, wyrok także w sprawach małżeńskich jest zaoczny.

Podkreślić jednak należy, że w sprawach o rozwód nie znajduje zastosowania art. 339 § 2 k.p.c., zgodnie z którym w przypadku gdy pozwany nie stawił się na rozprawę albo mimo stawienia nie bierze w jej udziału, przyjmuje się za prawdziwe twierdzenia powoda okolicznościach faktycznych przytoczonych w pozwie lub w pismach procesowych doręczonych pozwanemu przed rozprawą. Powyższe zobowiązuje Sąd do przeprowadzenia postępowania dowodowego – zgodnie z art. 431 k.p.c. W sprawie o rozwód zatem, Sąd jest zawsze zobligowany do przeprowadzenia postępowania dowodowego. Jego cel zaś jest określony w art. 441 k.p.c., zgodnie z którym postępowanie dowodowe ma przede wszystkim na celu ustalenie okoliczności dotyczących rozkładu pożycia, jak również okoliczności dotyczących dzieci stron i ich sytuacji, a w razie uznania powództwa – także przyczyny, które skłoniły do tego stronę pozwaną.

 

Ważne! Wyrokowi zaocznemu w sprawie o rozwód nie nadaje się rygoru natychmiastowej wykonalności, nie można również żądać nadania rygoru natychmiastowej wykonalności wyrokowi rozwodowemu w zakresie zasądzonych w nim roszczeń. 

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688