Rozwód / Skutki rozwodu

Rozwód poza formalnym rozwiązaniem małżeństwa, wywołuje szereg doniosłych skutków, z których często nawet nie zdajemy sobie sprawy.


Do najważniejszych z nich należą:


  1. Powstanie między małżonkami rozdzielności majątkowej.

 

Do najważniejszych praktycznych skutków rozwodu należy powstanie między małżonkami ustroju rozdzielności majątkowej. Polega on na tym, że każdy z małżonków zachowuje majątek nabyty po orzeczeniu rozwodu i zarządza nim samodzielnie. Jeżeli któryś z małżonków zaciągnie zobowiązanie po orzeczeniu przez sąd rozwodu, będzie odpowiadał za swoje długi samodzielnie.

Sąd może także w wyroku orzekającym rozwodu dokonać podziału majątku wspólnego małżonków. W związku z tym, że rozwód skutkuje powstaniem rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami, po uzyskaniu rozwodu w każdym czasie możliwe jest też wszczęciepostępowania o podział majątku dorobkowego.

 

Uwaga! Prawo do żądania podziału majątku dorobkowego nie ulega przedawnieniu i można z takim żąaniem wystąpić nawet wiele lat po rozwodzie.

 

  1. Odsunięcie rozwiedzionego małżonka od dziedziczenia ustawowego.

 

Uwaga! W szczególnych wypadkach, nawet jeżeli małżonek zmarł przed zakończeniem postępowania, drugi małżonek może być wyłączony od dziedziczenia ustawowego. Dzieje się tak w sytuacji, jeżeli spadkodawca wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy, a żądanie to było uzasadnione (art. 940 kc).


  1. Wpisanie wzmianki o rozwiązaniu małżeństwa do aktu małżeństwa.

 

Po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego, sąd przesyła do właściwego Urzędu Stanu Cywilnego odpis wyroku, celem wpisania w akcie małżeństwa wzmianki o jego rozwiązaniu. Następuje to z urzędu, a zatem nie wymaga z naszej strony żadnych dodatkowych działań.


  1. Uchylenie domniemania, że dziecko urodzone przez żonę jest dzieckiem męża.

 

Uwaga! Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od rozwiązania małżeństwa, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Wówczas jedyną droga pozostajepowództwo o zaprzeczenie ojcostwa, które należy wytoczyć w terminie 6 miesięcy od daty kiedy zainteresowany dowiedział się o narodzeniu się dziecka.


  1. Ustalenie winy rozkładu pożycia.

 

Rozstrzygnięcie to nie jest obligatoryjne, bowiem na zogdny wniosek stron sąd może zaniechać orzekania o winie. Samo orzeczenie o winie ma wpływ na wysokość ew. roszczeń alimentacyjnych pomiędzy byłymi małżonkami.


  1. Ustalenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem stron.


  1. Ustalenie wysokości świadczeń alimentacyjnych.

 

O alimetach na rzecz wspólnych małoletnich dzieci sąd orzekać będzie w każdej sytuacji. Jeżeli chodzi o alimenty na rzecz byłego małżonka, to możliwość ich dochodzenia uzależniona jest m. in.od kwestii związanych z ustaleniem winy rozkładu pożycia małżeńskiego.


  1. możliwość powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.

 

W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

 


 

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688