Rozwód / Co to jest zupełny rozkład pożycia małżeńskiego?

 

Jedną z przesłanek rozwodu stanowi zupełny rozkład pożycia małżeńskiego - oznacza on zerwanie wszelkiej więzi łączącej małżonków, a mianowicie więzi duchowej, fizycznej i materialnej (gospodarczej).

 

Wskazówkę co należy rozumieć pod pojęciem zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego możemy odnaleźć w wytycznych Sądu Najwyższego z dnia 28 maja 1955 r. (I CO 5/55), w których wskazono: "Pożycie małżeńskie wyraża się w szczególnego rodzaju wspólnocie duchowej, fizycznej i gospodarczej. (...) Rozkład jest zupełny, gdy nie istnieje między małżonkami więź duchowa, fizyczna ani gospodarcza. Gdy jednak przy zupełnym braku więzi duchowej i fizycznej pozostały pewne elementy więzi gospodarczej, rozkład pożycia może być mimo to uznany za zupełny, jeśli utrzymanie elementów więzi gospodarczej (np. wspólnego mieszkania) wywołane zostało szczególnymi okolicznościami. (...) Do uznania, że rozkład jest trwały nie jest konieczne stwierdzenie, że powrót małżonków do pożycia jest bezwzględnie wyłączony. Wystarczy oparta na doświadczeniu życiowym ocena, że w okolicznościach sprawy powrót małżonków do wspólnego pożycia nie nastąpi. Należy przy tym mieć na uwadze indywidualne cechy charakteru małżonków".

 

 

  • Dla stwierdzenia ustania więzi duchowej sąd musi zatem ustalić wygaśnięcie charakterystyzujących ją wzajemnej miłości, szacunku i akceptacji, co nie musi oczywiście oznaczać wrogiego stosunku między małżonkami.

  • Ustanie więzi fizycznej oznacza, że małżonkowie przestali obcować ze sobą cieleśnie. Pewną niepisaną zasadą jest, że aby można było mówić o ustaniu więzi fizycznej między małżonkami od ich ostatniego zbliżenia musi minąć co najmniej 6 miesięcy.

  • Ustanie więzi materialnej (nazywanej też więzią gospodarczą) oznacza, że małżonkowie przestali prowadzić wspólne gospodarstwo domowe. Jak wynika z przywołanych wytycznych Sądu Najwyższego samo zamieszkiwanie pod wspólnym dachem- jeżeli wynika ono ze szczególnych okoliczności (np. małżonkowie ze względów finansowych nie mogą pozwolić sobie na oddzielne zamieszkanie) - nie musi oznaczać, że więź materialna między małżonkami została zachowana.

 

Uwaga! Ustanie każdej z poszczególnych więzi powinno stanowić wyraz woli małżonków, a nie okoliczności od nich niezależnych. Nie będzie zatem symptomem rozkładu pożycia ustanie więzi fizycznej i materialnej wywołane długotrwałym pobytem w szpitalu, wyjazdem służbowym albo zarobkowym, jeżeli nie będzie się z tym wiązało jednoczesne ustanie więzi duchowej.

 

 

 

 


 

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688