Postępowanie przed sądem / Wniosek o sprostowanie wyroku

Zgodnie z art. 350 par. 1 kpc sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste pomyłki. O sprostowaniu umieszcza się wzmiankę na oryginale wyroku wyroku, a na żądanie stron także na wydanych im odpisach wyroku.

 

Kiedy można złożyć wniosek o sprostowanie wyroku?

 

Wniosek o sprostowanie wyroku można złożyć jeżeli wyrok zawiera niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste pomyłki. Sprostowanie nie może jednak spowodować zmiany merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy – jeżeli zatem kwestionujemy merytoryczną stronę rozstrzygnięcia zamiast wniosku o sprostowanie powinniśmy złożyć środek zaskarżenia od wyroku, tj. apelację. Ma to istotne znaczenie, bowiem złożenie wniosku o sprostowanie wyroku nie wstrzymuje biegu terminu do wniesienia środka zaskarżenia.

 

Jaki sąd jest właściwy do dokonania sprostowania wyroku?

 

Co do zasady sprostowania wyroku dokonuje sąd, który wyrok wydał, jednak jeżeli sprawa toczy się przed sądem drugiej instancji, sąd ten może z urzędu sprostować wyrok pierwszej instancji.

 

Kto może złożyć wniosek o sprostowanie wyroku?

 

Co do zasady sąd powinien sprostować swój wyrok z urzędu, nie wyklucza to jednak inicjatywy strony, która dostrzeże oczywistą pomyłkę w wydanym orzeczeniu.

 

Czy wniosek o sprostowanie wyroku podlega opłacie?

 

Nie – wniosek o sprostowanie wyroku jest zwolniony z opłat sądowych.

 

Czy na sprostowanie wyroku przysługuje zażalenie?

 

Tak – sprostowanie wyroku następuje postanowieniem, na które przysługuje zażalenie. Tak samo zażalenie przysługuje na odmowę sprostowania wyroku.

 

Uwaga! Złożenie wniosku o sprostowanie wyroku nie ma wpływu na bieg terminu do wniesienia środka zaskarżenia (tj. apelacji).

 

W jakim terminie można złożyć wniosek o sprostowanie wyroku?


Złożenie wniosku o sprostowanie wyroku nie jest ograniczone żadnym terminem, zatem można złożyć taki wniosek w każdym czasie – nawet w kilka lat po wydaniu orzeczenia.

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688