Postępowanie przed sądem / Wniosek o uzupełnienie wyroku

Czasami zadarza się, że sąd nie rozstrzygnie w całości o naszym roszczeniu, albo w inny sposób "zapomni" o istotnym fragmencie rozstrzygnięcia, takim jak np. rozstrzygnięcie o zwrocie kosztów procesu od strony przeciwnej. Warto wówczas pamiętać, że zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego strona ma prawo domagać sę uzupełnienia wyroku.

 

Zgodnie z art. 351 § 1 k.p.c. strona może w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenie wyroku, a gdy doręczenie następuje z urzędu – od jego doręczenia, zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku, jeśli sąd nie orzekł o całości żądania, o natychmiastowej wykonalności, albo nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które według przepisów ustawy powinien był zamieścić z urzędu.

 

Uwaga! Wniosek o uzupełnienie wyroku może zostać złożony przez stronę wyłącznie w terminie dwóch tygodni od ogłoszenia wyroku. Wniosek spóźniony jako niedopuszczalny zostanie przez sąd odrzucony.

 

Kiedy wniosek o uzupełnienie wyroku, a kiedy zażalenie albo apelacja?

 

Wniosek o uzupełnienie wyroku skłądamy wóczas jeżeli sąd fragment albo całość naszego roszczenia pominął i o nim nie rozstrzygnął. Jeżeli natomiast sąd rozstrzygnął nasze roszczenie negatywnie – tj. Oddalił je w całości, albo w części, to wóczas składamy w tym zakresie środek zaskarżenia (zażalenie albo apelację).

 

Przykładowo uzupełnienie orzeczenia w przedmiocie kosztów postępowania może mieć miejsce, jeśli nie zawiera ono żadnego rozstrzygnięcia co do tych kosztów (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10 października 2012 r., I Cz 116/12).

 

Uwaga! Złożenie wniosku o uzupełnienie wyroku, nie ma wpływu na bieg terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku i do złożenia apelacji.


Co zrobić, jeżeli złożyliśmy wniosek o uzupełnienie wyroku po terminie?

 

Wniosek złożony po terminie sąd odrzuci, strona może jednak wytoczyć ponowne powództwo o roszczenie, które nie zostało objęte rozstrzygnięciem sądu. 

 

Czy od wniosku o uzupełnienie wyroku pobierana jest opłata?

 

 

Nie - od wniosku o uzupełnienie wyroku nie pobiera się opłaty (art. 3 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688