Postępowanie przed sądem / Wniosek o wykładnię wyroku

 

Czasami zdarza się, że wydane przez sąd rozstrzygnięcie budzi pomiędzy stronami postępowania wątpliwości co do tego jak je interpretować. Bardzo często wątpliwości takie pojawiają się w sprawach rodzinnych, np. na tle rozstrzygnięć dotyczących uregulowania kotaktów z dziećmi, albo zakresu ograniczenia władzy rodzicielskiej. Warto zatem pamiętać, że przepisy dają nam możliwość wystąpienia o wykładnię orzeczenia do sądu, który je wydał.

 

Zgodnie z art. 352 kpc, sąd który wydał wyrok, rozstrzyga postanowieniem wątpliwości co do jego treści.


Kiedy można wystąpić o wykładnię wyroku?

 

Kwestię tę uregulowało orzecznictwo. Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 8.05.2013r. sygn. I UZ 6/11, LEX nr 1380865 oraz postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 lipca 2001r. sygn. II SAB 57/98, LEX nr 75533 "Konieczność dokonania wykładni, której, zachodzi wówczas, gdy jego treść jest sformułowana w sposób niejasny, uniemożliwiający jednoznaczne zrozumienie jego tekstu, czyli w sposób, który może budzić wątpliwości co do samego rozstrzygnięcia, zakresu powagi rzeczy osądzonej, a także sposobu jego wykonania."

Czy można wystąpić o wykładnię uzasadnienia wyroku?


 

Tak – wykładni w oparciu o art. 352 kpc podlega zarówno sentencja wyroku, jak i jego uzasadnienie.Czy dokonana przez sąd wykładnia ma charakter wiążący?


 

Tak - wykładnia taka ma moc wiążącą i to nie tylko w stosunku do stron i sądu, który wydał wykładnię, lecz także wiąże inne sądy, organy państwowe i organy administracji publicznej.


 

Uwaga! Po wydaniu postanowienia w przedmiocie wykładni nie można pojmować treści orzeczenia w sposób sprzeczny z dokonaną wykładnią.Kiedy sąd odmówi wykładni wyroku?


 

Po pierwsze wniosek o wykładnię nie może dotyczyć orzeczenia, którego treść jest jasna i nie nasuwa wątpliwości. Wykładnia nie może również prowadzić do wydania nowego rozstrzygnięcia ani uzupełniać poprzedniego rozstrzygnięcia (uzupełnienie wyroku to odrębna instytucja). Wykładnia nie może być też oparta na nowych dowodach ani na nowych okolicznościach sprawy, które pojawiły się już po wydaniu wyroku.

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688