Postępowanie przed sądem / JAKIE ZARZUTY NALEŻY ZGŁOSIĆ PRZED WDANIEM SIĘ W SPÓR CO DO ISTOTY SPRAWY?

Często można się spotkać z określeniem przed wdaniem się w spor co istoty sprawy, zarówno będąc stroną powodową, jak i pozwaną. Co oznacza ten termin, jakie zarzuty trzeba zgłosić przed jego upływem i jakie są konsekwencje jego niezachowania? O tym poniżej.

 

Wdanie się w spór co istoty sprawy – pojęcie

 

Wdanie się w spór co do istoty sprawy następuje w chwili, w której pozwany zaprzeczy zasadności roszczenia formalnego oświadczając, że nie uznaje żądania pozwu lub że wnosi o oddalenie powództwa. Podkreślić należy, że wdanie się w spór co istoty sprawy może nastąpić już w odpowiedzi na pozew. Jeżeli zaś odpowiedź na pozew nie została wniesiona, wdanie się w spór co istoty sprawy nastąpi na pierwszej rozprawie. W przypadku, gdy zostanie wydany w wyrok zaoczny – w sprzeciwie od tegoż wyroku.


Zarzuty, które należy zgłosić przed wdaniem się w spór co istoty sprawy:


  1. sprawdzenie wartości przedmiotu sporu – Sąd może na posiedzeniu niejawnym sprawdzić wartość przedmiotu sporu oznaczoną przez powoda i zarządzić w tym celu dochodzenie, jednakże po doręczeniu pozwu sprawdzenie nastąpić może jedynie na zarzut pozwanego, zgłoszony przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy.

  2. niewłaściwość sądu – niewłaściwość sądu dającą się usunąć za pomocą umowy stron sąd bierze pod rozwagę tylko na zarzut pozwanego, zgłoszony i należycie uzasadniony przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy. Sąd nie bada z urzędu tej niewłaściwości również przed doręczeniem pozwu.

  3. skierowanie do mediacji – jeżeli strony przed wszczęciem postępowania sądowego zawarły umowę o mediację, sąd kieruje strony do mediacji na zarzut pozwanego zgłoszony przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy.

  4. umowa prorogacyjna – strony oznaczonego stosunku prawnego mogą umówić się na piśmie o poddanie wynikłych lub mogących wyniknąć z niego spraw o prawa majątkowe jurysdykcji sądów polskich. Poddanie jurysdykcji sądów polskich spraw może nastąpić również przez wdanie się w spór co do istoty sprawy, jeżeli pozwany nie podniesie zarzutu braku jurysdykcji krajowej.

  5. umowa derogacyjna – strony oznaczonego stosunku prawnego mogą umówić się na piśmie o poddanie jurysdykcji sądów państwa obcego wynikłych lub mogących wyniknąć z niego spraw o prawa majątkowe, wyłączając jurysdykcję sądów polskich, jeżeli umowa taka jest skuteczna według prawa mającego do niej zastosowanie w państwie obcym. Wyłączenie jurysdykcji sądów polskich spraw może nastąpić również przez wdanie się w spór co do istoty sprawy, jeżeli pozwany nie podniesie zarzutu jurysdykcji krajowej.

  6. zapis na sąd polubowny – w razie wniesienia do sądu sprawy dotyczącej sporu objętego zapisem na sąd polubowny, sąd odrzuca pozew lub wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego, jeżeli pozwany albo uczestnik postępowania nieprocesowego podniósł zarzut zapisu na sąd polubowny przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy.

 

 

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688