Kuratorzy sądowi / Kuratorzy zawodowi

 

Kto może zostać kuratorem zawodowym?

 

Kuratorem zawodowym może być mianowany ten kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

 2.  jest nieskazitelnego charakteru;

 3.  jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków kuratora zawodowego;

 4. ukończył wyższe studia magisterskie z zakresu nauk pedagogiczno-psychologicznych, socjologicznych lub prawnych albo inne wyższe studia magisterskie i studia podyplomowe z zakresu nauk pedagogiczno-psychologicznych, socjologicznych lub prawnych;

 5. odbył aplikację kuratorską;

 6. zdał egzamin kuratorski.

Kuratora zawodowego mianuje odwołuje, przenosi do innego sądu lub zespołu kuratorskiej służby sądowej albo zawiesza w czynnościach prezes sądu okręgowego, na wniosek kuratora okręgowego.


Jakie kurator zawodowy ma uprawnienia?

 

Wykonując swoje obowiązki służbowe, kurator zawodowy ma prawo do:

 1.  odwiedzania w godzinach od 7:00 do 22:00 osób objętych postępowaniem w miejscu ich zamieszkania lub pobytu, a także w zakładach zamkniętych;

 2. żądania okazania przez osobę objętą postępowaniem dokumentu pozwalającego na stwierdzenie jej tożsamości;

 3. żądania niezbędnych wyjaśnień i informacji od podopiecznych objętych dozorem, nadzorem lub inną formą kontroli zleconej przez sąd;

 4. przeglądania akt sądowych i sporządzania z nich odpisów w związku z wykonywaniem czynności służbowych oraz dostępu do dokumentacji dotyczącej podopiecznego i innych osób objętych postępowaniem;

 5. żądania od Policji oraz innych organów lub instytucji państwowych, organów samorządu terytorialnego, stowarzyszeń i organizacji społecznych w zakresie ich działania, a także od osób fizycznych pomocy w wykonywaniu czynności służbowych.


Jakie kurator zawodowy ma uprawnienia?

 

 Zawodowy kurator sądowy obowiązany jest do:

 1.  występowania w uzasadnionych wypadkach z wnioskiem o zmianę lub uchylenie orzeczonego środka;

 2. przeprowadzania na zlecenie sądu lub sędziego wywiadów środowiskowych;

 3. współpracy z właściwym samorządem i organizacjami społecznymi, które statutowo zajmują się opieką, wychowaniem, resocjalizacją, leczeniem i świadczeniem pomocy społecznej w środowisku otwartym;

 4. organizacji i kontroli pracy podległych kuratorów społecznych oraz innych osób, uprawnionych do wykonywania dozorów lub nadzorów;

 5. sygnalizowania sądowi przyczyn przewlekłości postępowania wykonawczego lub innych uchybień w działalności pozasądowych podmiotów wykonujących orzeczone środki.

 

Kto pełni nadzór nad działalnością kuratorów sądowych?

 

 Kurator okręgowy prowadzi nadzór nad działalnością kuratorów sądowych.

 

Jaki jest zakres działania kuratora okręgowego?

 

Do zakresu działania kuratora okręgowego w szczególności należy:

 1.  wykonywanie działań niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej w okręgu;

 2.  koordynowanie działalności kuratorów sądowych na terenie swego działania;

 3.  reprezentowanie kuratorskiej służby sądowej na zewnątrz;

 4.  nadzór nad pracą kierowników zespołów kuratorskiej służby sądowej;

 5.  kontrola i ocena pracy kuratorów sądowych, aplikantów kuratorskich oraz przeprowadzanie wizytacji i lustracji; w uzasadnionych wypadkach dokonanie kontroli i oceny pracy kuratora lub aplikanta kurator okręgowy może zlecić kierownikowi zespołu kuratorskiej służby sądowej;

 6.  udział w planowaniu i nadzór nad wydatkowaniem środków przeznaczonych dla kuratorów sądowych i ośrodków kuratorskich;

 7. przygotowanie planu etatów kuratorskich i obsługi administracyjnej w okręgu oraz projektu rozdziału etatów pomiędzy poszczególne jednostki;

 8. opiniowanie kandydatów na aplikantów kuratorskich;

 9.  występowanie z wnioskami kadrowymi dotyczącymi kuratorów zawodowych w okręgu;

 10. nadzór merytoryczny nad ośrodkami kuratorskimi;

 11.  organizowanie szkoleń kuratorów zawodowych w okręgu;

 12. nadzór nad udzielaniem pomocy postpenitencjarnej;

 13.  określanie szczegółowych zakresów obowiązków zastępcy kuratora okręgowego oraz kierowników zespołów kuratorskiej służby sądowej i przedstawianie ich do zatwierdzenia prezesowi sądu okręgowego;

 14.  rozpoznawanie skarg i wniosków dotyczących czynności kuratorów sądowych w okręgu;

 15. wykonywanie innych czynności zleconych przez prezesa sądu okręgowego.

 

W jakich godzinach kuratorzy sądowi moga przeprowadzać wywiad w miejscu zamieszkania?

 

Kuratorzy mogą przeprowadzać wywiad w godzinach od 7:00 do 22:00, w praktyce najczęściej możemy spodziewać się wizyty kuratora między godziną 18:00 a 20:00.

 

Czy na kuratora sądowego można złożyć skargę?

 

Tak skargę taką należy złożyć do kuratora okręgowego sprawującego nad danym kuratorem nadzór.

 

Czy kurator sądowy może zostać wyłączony ze sprawy?

 

Tak - kurator sądowy w szczególnych przypadkach podlega wyłączeniu ze sprawy na takich samych zasadach jak sędzia (patrz: "wyłączenie kuratora").

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688