Odpowiedzialność małżonków za długi / Egzekucja z majątku wspólnego

 

KIEDY DOPUSZCZALNE JEST PROWADZENIE EGZEKUCJI Z MAJĄTKU WSPÓLNEGO MAŁŻONKÓW?


Do prowadzenia egzekucji z majątku wspólnego małżonków konieczne jest uzyskanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika. Tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim sąd nada klauzulę wykonalności także przeciwko jej małżonkowi z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika. Koniecznym jest zatem wykazanie przez wierzyciela, iż małżonek dłużnika wyraził pisemną zgodę na zaciągnięcie danego zobowiązania. W sytuacji, gdy brak jest pisemnej zgody małżonka na zaciągnięcie zobowiązania, uzyskanie klauzuli wykonalności jest bardzo trudne, a wręcz praktycznie niemożliwe. Wierzyciel może również wnieść o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika, jeżeli wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Wówczas jednak Sąd nada klauzulę wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika z ograniczeniem jego odpowiedzialności do przedsiębiorstwa wchodzącego w skład majątku wspólnego małżonków. W braku uzyskania wskazanej wyżej klauzuli wykonalności, wierzyciel będzie mógł prowadzić egzekucję jedynie z majątku osobistego dłużnika, czyli np. z wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę, praw autorskich, czy prawa własności przemysłowej.

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688