Przyjęcie do domu opieki / Odpłatność za dom opieki

 

Pobyt w domu opieki społecznej, także publicznym, jest odpłatny. Obowiązek uiszczania opłat spoczywa nie tylko na pensjonariuszu, ale co do zasady także na jego najbliższych.

 

 

Kwestie związane z odpłatnością za pobyt w domu opieki społecznej reguluje art. 61 Ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z powołanymi przepisami:

 

      
  1.  Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

  2.   

1)mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,

2) małżonek, zstępni przed wstępnymi,

3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej

- przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

 

  1. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

1) mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu;

2) małżonek, zstępni przed wstępnymi

a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,

b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;

3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.

 

Uwaga! Mieszkaniec domu zobowiązany jest do odpłatności za dom opieki społecznej jedynie do 70% swojego dochodu.

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688