Ubezwłasnowolnienie / Czy osoba ubezwłasnowolniona może mieć dwóch opiekunów?

Do sprawowania pieczy nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego powołuje się opiekuna. Co jednak zrobić jeżeli o sprawowanie opieki ubiega się kilka osób i każda z nich jest dla ubezwłasnowolnionego osobą najbliższą, dorosłą, rozsądną, odpowiedzialną i nie karaną. Czy osoba ubezwłasnowolniona może mieć w takiej sytuacji dwóch opiekunów?

 

W mojej ocenie odpowiedź na postawione pytanie jest negatywna. Kodeks cywilny mówi, że dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie ustanawia się opiekę, chyba że pozostaje ona pod władzą rodzicielską. Kodeks rodzinny i opiekuńczy natomiast przewiduje że do opieki nad ubezwłasnowolnionym całkowicie stosuje się odpowiednio przepisy o opiece nad małoletnim czyli art. 145-174 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego . W oparciu o powołane przepisy należy uznać, że opiekę sprawuje na dorosłą osobą ubezwłasnowolnioną może sprawować tylko jeden opiekun. Inaczej wygląda sprawa w przypadku opieki nad dzieckiem - wtedy opiekę sprawować mogą małżonkowie ( art. 146 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688