Ubezwłasnowolnienie / Jakie są obowiązki opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej?

Kodeks cywilny w art. 13 § 2 Kodeksu cywilnego stanowi, że dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie ustanawia się opiekę, chyba że pozostaje ona pod władzą rodzicielską. Opieka prawna nie musi być jednak tożsama z opieką faktyczną nad osobą ubezwłasnowolnioną. Zakres praw i obowiązków opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej określają przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Osoba ubezwłasnowolniona nie ma możliwości dokonywania czynności prawnych – przykładowo nie może nie może rozporządzać swoim majątkiem, nabywać do niego kolejnych składników, podpisywać umów najmu, zawierać umów, a nawet przyjąć darowizny albo sporządzić testamentu.

 

Zgodnie z art. 155 § 1 do zadań opiekuna należy sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem pozostającego pod opieką. Oznacza to, że zadaniem opiekuna jest zapewnienie ubezwłasnowolnionemu środków utrzymania (opiekun nie jest zobowiązany do dostarczania ich osobiście, ale np. powinien wystąpić w imieniu ubezwłasnowolnionego o rentę), zarząd majątkiem ubezwłasnowolnionego, zapewnienie mu właściwej opieki lekarskiej lub pielęgniarskiej, zadbanie aby nie zagrażał sobie i innym. W razie potrzeby opiekun może starać się o umieszczenie osoby powierzonej jego pieczy w szpitalu lub domu pomocy.

 

Istotnym obowiązkiem opiekuna jest reprezentowanie osoby pozostającej pod jego opieką przy dokonywaniu czynności prawnych.

 

Uwaga! Zgodnie z art. 156 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego opiekun prawny powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszystkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku podopiecznego.


Niezwłocznie po objęciu opieki opiekun obowiązany jest sporządzić inwentarz majątku osoby pozostającej pod opieką i przedstawić go sądowi opiekuńczemu.

 

Opiekun obowiązany jest też, w terminach oznaczonych przez sąd opiekuńczy, jednak nie rzadziej niż raz do roku, składać sądowi sprawozdania dotyczące osoby pozostającego pod opieką oraz sprawozdanie i rachunki z zarządu jej majątkiem.

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688