Ubezwłasnowolnienie / Kto to jest doradca tymczasowy?

 

Postępowanie o ubezwłasnowolnienie może trwać kilka miesięcy, a nawet dłużej (wynika to z tego, że w toku postępowania konieczne jest wydanie jednej, a czasami kilku opinii biegłych). Jeżeli w trakcie trwania postępowania zachodzi sytuacja wymagająca działania za osobę, wobec której toczy się postępowanie, konieczne może okazać się ustanowienie dla takiej osoby tzw. doradcy tymczasowego.


Zgodnie z Art. 548. § 1. Kodeksu postępowania cywilnego jeżeli wniosek o ubezwłasnowolnienie dotyczy osoby pełnoletniej, sąd może na wniosek uczestnika postępowania lub z urzędu, przy wszczęciu lub w toku postępowania, ustanowić dla niej doradcę tymczasowego, gdy uzna to za konieczne dla ochrony jej osoby lub majątku.

 

Doradca tymczasowy jest przedstawicielem osoby, wobec której został złożony wniosek o jej ubezwłasnowolnienie. Na skutek ustanowienia doradcy tymczasowego osoba ta zostaje ograniczona w zdolności do czynności prawnych na równi z osobą ubezwłasnowolnioną częściowo (art. 549 k.p.c.).

 

Co do zasady doradcą tymczasowym należy ustanowić przede wszystkim małżonka, krewnego lub inną osobę bliską, jeżeli tylko nie stoi temu na przeszkodzie wzgląd na dobro osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie.

 

Uwaga!  Przed ustanowieniem doradcy tymczasowego należy wysłuchać osobę, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie.

 

Postanowienie o ustanowieniu doradcy tymczasowego traci moc z chwilą, gdy:

 

1)   wniosek o ubezwłasnowolnienie został prawomocnie oddalony lub odrzucony albo postępowanie umorzono;

 

2)   na skutek orzeczenia o ubezwłasnowolnieniu ustanowiony został opiekun lub kurator.

 

Sąd odwoła doradcę tymczasowego także wówczas, jeżeli ustała potrzeba dalszej ochrony osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, lub jej mienia.

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688