Ubezwłasnowolnienie / Opieka nad osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie

 

Osoba ubezwłasnowolniona całkowicie nie ma tzw. "zdolności do czynności prawnych", nie może zatem sama podejmować decyzji w sprawach, które jej dotyczą. Dlatego celem ochrony interesów osobistych i majątkowych osoby ubezwłasnowolnionej ustanawia się dla niej opiekuna.

 

Kto może być opiekunem osoby ubezwłasnowolnionej?

Dla osoby małoletniej opiekunem powinna być ustanowiona przede wszystkim osoba wskazana przez ojca lub matkę, jeżeli nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej.

W pozostałych przypadkach opiekun powinien być w pierwszej ustanowiony spośród krewnych lub innych osób bliskich pozostającego pod opieką albo jego rodziców.

Art. 148. Kodeksu rodzinnego określa kto nie może zostać opiekunem - do osób tych należą:

  1. Osoba, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych albo została pozbawiona praw publicznych.

  2. Opiekunem małoletniego nie może być ustanowiona także osoba, która została pozbawiona władzy rodzicielskiej albo skazana za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim, albo osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

  3. Nie może być ustanowiony opiekunem ten, w stosunku do kogo zachodzi prawdopodobieństwo, że nie wywiąże się należycie z obowiązków opiekuna.

 

W jaki sposób ustanawia się opiekuna dla osoby ubezwłasnowolnionej?

Sąd Okręgowy po uprawomocnieniu się orzeczenia o ubezwłasnowolnieniu całkowitym przesyła odpis postanowienia do Sądu Rejonowego, Wydziału Rodzinnego, właściwego dla miejsca zamieszkania uczestnika postępowania (osoby ubezwłasnowolnionej), sąd ten po otrzymaniu zawiadomienia z Sądu Okręgowego, sam wszczyna postępowania w przedmiocie ustanowienia opiekuna. Objęcie opieki następuje przez złożenie przyrzeczenia przed sądem opiekuńczym.

 

Jakie obowiązki ma opiekun osoby ubezwłasnowolnionej?

Opiekun sprawuje pieczę nad osobą ubezwłasnowolnioną i zarządza jej majątkiem.

 

Uwaga! We wszystkich ważniejszych sprawach (przekraczających zakres tzw. zwykłego zarządu), opiekun musi uzyskać zgodę sądu opiekuńczego.

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688