Ubezwłasnowolnienie / Jak złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie?

 

Do jakiego sądu złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie?

 

Sprawy o ubezwłasnowolnienie należą do właściwości sądów okręgowych, które rozpoznają je w składzie trzech sędziów zawodowych. W sprawach tych właściwy jest sąd miejsca zamieszkania osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, a w braku miejsca zamieszkania - sąd miejsca jej pobytu.

 

Kto może zgłosić wniosek o ubezwłasnowolnienie?

 

Nie każdy może złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie. Prawo to zarezerwowane jest jedynie dla określonej kategorii osób, najbliższych osobie, której ubezwłasnowolnienie ma dotyczyć.

 

Wniosek o ubezwłasnowolnienie może zgłosić:

 

1)   małżonek osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie;

 

2)   jej krewni w linii prostej oraz rodzeństwo;

 

3)   jej przedstawiciel ustawowy (przykładowo przedstawicielem ustawowym dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską są jego rodzice).

 

Uwaga! Kto zgłosi wniosek o ubezwłasnowolnienie w złej wierze lub lekkomyślnie, podlega karze grzywny.

 

Kto jest uczestnikiem postępowania o ubezwłasnowolnienie?


Krąg uczestników postępowania jest bardzo istotny, bowiem składając wniosek należy wskazać w nim wszystkie osoby uczestniczące w postępowaniu, wraz z ich adresami oraz dołączyć dla nich odpisy wniosku i wszystkich dokumentów.

 

Uczestnikami postępowania o ubezwłasnowolnienie są z mocy samego prawa prócz wnioskodawcy:

 

1)   osoba, której dotyczy wniosek;

2)   jej przedstawiciel ustawowy;

3)   małżonek osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie.

 

Uwaga! Postępowanie toczy się z udziałem prokuratora. Zatem składając wniosek należy dołączyć dla niego dodatkowy odpis wniosku i wszystkich dokumentów.

 

Czy od wniosku o ubezwłasnowolnienie pobierana jest opłata?


Tak - od wniosku o ubezwłasnowolnienie pobierana jest opłata stała w kwocie 40 zł. Z racji tego, że w sprawach o ubezwłasnowolnienie przeprowadzana jest opinia biegłego, musimy liczyć się z tym, że sąd wezwie nas do wpłacenia kilkuset złotowej zaliczki na poczet jego wynagrodzenia.

 

Co należy załączyć do wniosku o ubezwłasnowolnienie?


W każdej sprawie o ubezwłasnowolnienie należy złożyć skrócony odpis aktu urodzenia uczestnika, dodatkowo jeśli uczestnik pozostaje w związku małżeńskim, należy załączyć odpis skrócony aktu małżeństwa uczestnika oraz wskazać imię, nazwisko i adres zamieszkania małżonka, a jeżeli uczestnik jest wdową/wdowcem, to wówczas należy załączyć odpis skrócony aktu zgonu małżonka. Należy także załączyć odpis aktu stanu cywilnego, z którego wynika stopień pokrewieństwa wnioskodawcy z osobą, która ma być ubezwłasnowolniona (akt małżeństwa w przypadku gdy wniosek składa mąż, akt urodzenia wnioskodawcy, gdy wniosek składa dziecko).

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688