Ubezwłasnowolnienie / Jak przygotować się do sprawy o ubezwłasnowolnienie?

 

Często spotykam się z pytaniami w jaki sposób przygotować się do sprawy o ubezwłasnowolnienie. Oczywiście najlepiej zgłosić się z taką sprawą do profesjonalisty, ale nawet adwokat żeby złożyć skuteczny i nieobarczony brakami formalnymi wniosek musi opierać się na dokumentach dostarczonych przez jego mocodawcę. A zatem bez względu na to czy składamy wniosek samodzielnie, czy z udziałem pełnomocnika koniecznym jest:


I. Uzyskanie odpisu aktu urodzenia osoby, która ma zostać ubezwłasnowolniona.


Obecnie można uzyskać taki dokument w dowolnym USC na terenie kraju, a nie tylko tam gdzie oryginalnie był sporządzony.


II. Uzyskanie odpisu własnego aktu urodzenia lub aktu małżeństwa.

 

Wynika z to z tego, że na wnioskodawcy spoczywa konieczność wykazania swojej legitymacji do złożenia wniosku, a zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego wniosek o ubezwłasnowolnienie może zgłosić jedynie:

 

1) małżonek osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie;

 

2) jej krewni w linii prostej oraz rodzeństwo;

 

3) jej przedstawiciel ustawowy ;

 

4) prokurator.

 

Jeżeli zatem swojej legitymacji do złożenia wniosku upatrujemy w łączących nas z osobą, która ma zostać ubezwłasnowolniona więzach pokrewieństwa lub powinowactwa, to powinniśmy to wykazać stosownym odpisem aktu stanu cywilnego.


III. Uzyskanie odpisu aktu małżeństwa osoby, która ma zostać ubezwłasnowolniona lub aktu zgonu małżonka.

 

Powyższe wynika z dwóch okoliczności. Po w związku z zawarciem małżeństwa często następuje zmiana nazwiska. Po drugie małżonek osoby, która ma zostać ubezwłasnowolniona jest z mocy prawa uczestnikiem postępowania o ubezwłasnowolnienie, nawet jeżeli nie jest wnioskodawcą. Tak jak w poprzednich przypadkach to my jako wnioskodawcy powinniśmy wykazać te okoliczności stosownymi dokumentami.


IV. Skontaktować się z lekarzem psychiatrą, psychologiem, albo poradnią leczenia uzależnień i uzyskać stosowne zaświadczenie.

 

Powyższe wynika wprost z treści art. 552 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym „Jeżeli według wniosku ubezwłasnowolnienie ma być orzeczone z powodu choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego, sąd przed zarządzeniem doręczenia wniosku zażąda, w wyznaczonym terminie, przedstawienia świadectwa lekarskiego wydanego przez lekarza psychiatrę ostanie psychicznym osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, lub opinii psychologa o stopniu niepełnosprawności umysłowej tej osoby. Jeżeli ubezwłasnowolnienie ma nastąpić z powodu pijaństwa, sąd żąda także przedstawienia zaświadczenia poradni przeciwalkoholowej, a jeżeli ubezwłasnowolnienie ma nastąpić z powodu narkomanii –zaświadczenia z poradni leczenia uzależnień”.

 

Uwaga! Niezłożenie wskazanych w powyższym pkt dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem wniosku, chyba, że wykażemy, że ich złożenie nie było możliwe.

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688