Ubezwłasnowolnienie / Zwolnienie z obowiązków opiekuna

Zgodnie z art. 152 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy kogo sąd opiekuńczy ustanowi opiekunem, jest zobowiązany objąć opiekę. Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może jednak zwolnić opiekuna z jego obowiązków.


Co grozi za uchylanie się od objęcia opieki?

 

Zgodnie z art. 598 kpc z uchylanie się od objęcia opieki sąd może ukarać opiekuna grzywną. Objęcie opieki następuje z chwilą złożenia przyrzeczenia przed sądem.


Co zrobić jeżeli nie jesteśmy w stanie objąć opieki?

 

Jeżeli nie jesteśmy w stanie objąć opieki powinniśmy złożyć do sądu wniosek o zwolnienie z tego obowiązku.


Kiedy można złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązków opiekuna?

 

Przepisy nie precyzują kiedy można złożyć wniosek o zwolnienie z opieki, należy zatem przyjąć, że można to zrobić w każdym czasie po zaistnieniu ważnych powodów uniemożliwiających objęcie opieki albo dalsze pełnienie obowiązków opiekuna.


Jakie przyczyny uzasadniają zwolnienie z obowiązków opiekuna?

 

Kodeks nie precyzuje jakie konkretnie przyczyny uzasadniają zwolnienie z obowiązków opiekuna, ograniczając się do stwierdzenia, że muszą to być „ważne powody”. W orzecznictwie jako przykłady ważnych powodów uzasadniających zwolnienie z opieki zwykło się wskazywać takie okoliczności, z którymi łączy się prawdopodobieństwo, że osoba ustanowiona opiekunem nie będzie zdolna do wywiązywania się ze swoich obowiązków, w szczgólności mogą nimi być:

 

  • zły stan zdrowia

  • zaawansowany wiek

  • szczególne obciążenie obowiązkami zawodowymi lub rodzinnymi

  • ułomność fizyczną


Do jakiego sądu złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązków opiekuna?

 

Sądem właściwym jest Sąd Rejonowy miejsca zamieszkania osoby, której dotyczy postępowanie.


Czy od wniosku o zwolnienie z obowiązków opiekuna pobierana jest opłata?

 

Od wniosku o zwolnienie od obowiązku objęcia opieki nie pobiera się opłaty.


Czy od postanowienia w sprawie o zwolnienia z obowiązków opiekuna przysługuje apelacja?

 

Tak apelacja przysługuje do Sądu Okręgowego i można ją złożyć za pośrednictwem Sądu Rejonowego, który wydał zaskarżone orzeczenie, w ciągu 14 dni od doręczenia nam postanowienia wraz z uzasadnieniem.


Czy od postanowienia w sprawie o zwolnienia z obowiązków opiekuna przysługuje skarga kasacyjna?

 

Nie – w sprawach dotyczących zwolnienia od obowiązku objęcia opieki skarga kasacyjna nie przysługuje.

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688