Ubezwłasnowolnienie / Wynagrodzenie opiekuna

Czy opiekun może domagać się wynagrodzenia?

 

W praktyce, ze względu na to, że ubezwłasnowolnionego i opiekuna najczęściej łączą bliskie więzi rodzinne, niezbyt często zdarza się żeby opiekun otrzymywał za sprawowanie opieki jakiekolwiek wynagrodzenie. Warto jednak wiedzieć, że zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego za sprawowanie opieki można domagać się wynagrodzenia, co ma tym większe znaczenie jeżeli opieka sprawowana jest przez osobę niespokrewnioną, albo kiedy podopieczny znajduje się w znacznie lepszej sytuacji finansowej od swojego opiekuna.


Czy za sprawowanie opieki zawsze należy się wynagrodzenie?

 

Zgodnie z art. 162 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego opieka sprawowana jest odpłatnie. Wynagrodzenia nie przyznaje się jedynie wtedy, gdy:

 

  1. nakład pracy opiekuna jest nieznaczny;

  2. sprawowanie opieki jest związane jest ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej (odpowiednie świadczenia należą się również wóczas, ale w oparciu o odrębne przepisy)

  3. gdy sprawowanie opieki czyni zadość zasadom współżycia społecznego (przykłądowo jeżeli opiekun jest zamożny a podopieczny jest bliskim krewnym uprawnionym do alimentów ze strony opiekuna).

 

Uwaga! Odpłatność za opiekę nie jest uzależniona od tego czy opiekun powołany jest do sprawowania opieki jedynie nad osobą, czy też nad osobą i majątkiem.

 

Kto ponosi koszty wynagrodzenia opiekuna?

 

Wynagrodzenie opiekuna pokrywane jest z majątku i dochodów osoby pozostającej pod opieką.


Jakiego rodzaju wynagrodzenia można się domagać?

 

Można domagać się wynagrodzenia okresowego, albo jednorazowego – to drugie sąd może ustalić przy ustaniu opieki, albo zwolnieniu opiekuna ze sprawowania opieki.


Jaki Sąd jest właściwy do złożenia wniosku o przyznanie wynagrodzenia opiekunowi?

 

Sądem właściwym jest Sąd Rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania osoby, któej postępowanie dotyczy.

 

Kto jest uczestnikiem postępowania o przyznanie wynagrodzenia opiekunowi?

 

Uczestnikiem postępowania jest opiekun i osoba pozostająca pod opieką (do reprezentowania jej w postępowaniu sąd ustanowi kuratora).

 

Czy od wniosku o przyznanie wynagrodzenia opiekunowi pobierana jest opłata?

 

Tak – opłatę od wniosku stanowi kwota 40 zł, uiścić ją można na rachunek bankowy sądu, w kasie sądu, albo naklejając na wniosek znaki opłaty sądowej.

 

Uwaga! Opłatę należy uiścić jednocześnie ze złożeniem wniosku.

 

Czy w przypadku niekorzystnego rozstrzygnięcia przysługuje odwołanie?


Tak – każda ze stron może złożyć apelację do właściwego Sądu Okręgowego (składamy ją za pośrednictwem sądu, który wydał zaskarżone rozstrzygnięcie).

 

Uwaga! W sprawach o przyznanie wynagrodzenia opiekunowi skarga kasacyjna nie przysługuje.

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688