Uprowadzenie dziecka za granicę

Żyjemy w świecie otwartych granic, coraz częściej emigrujemy zarobkowo, często też wiążemy się z obcokrajowcami. Nic zatem dziwnego że w przypadku konfliktu dotyczącego kwestii sprawowania opieki nad dzieckiem, coraz częściej dochodzi do sytuacji, że jedno z rodziców wywozi dziecko za granicę licząc, że w innym państwie znajdzie się poza zasięgiem polskiego wymiaru sprawiedliwości. Rodzic uprowadzonego dziecka nie pozostaje jednak bezsilny, może wystąpić o wydanie dziecka w trybie specjalnej konwencji.

 

Kwestie związane z uprowadzeniem dziecka poza granice kraju reguluje Konwencja haska o cywilnych aspektach uprowadzenia dziecka za granicę.

 

W oparciu o jej przepisy można domagać się:

1)      Niezwłocznego powrotu dziecka do państwa, z którego zostało bezprawnie wywiezione;

2)      zapewnienia prawa do opieki i odwiedzin określonych przez państwo – stronę konwencji.

 

Gdzie złożyć wniosek?

 

Osoba zainteresowana może wystąpić bezpośrednio do odpowiedniego organu państwa, do którego uprowadzono dziecko, albo za pośrednictwem Ministerstwa Sprawiedliwości. W ramach ministerstwa sprawami z zakresu konwencji zajmuje się specjalna komórka w ramach Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

Kiedy można domagać się powrotu dziecka?

 

Osoba zainteresowana może domagać się powrotu dziecka w następujących przypadkach (muszą być spełnione łącznie):


- kiedy dziecko nie ukończyło 16 lat (art. 4 konwencji);

 

- kiedy dziecko zostało zabrane bezprawnie, tj. z naruszeniem przysługującego drugiemu rodzicowi prawa do opieki (prawo to może wynikać bezpośrednio z ustawy, albo z orzeczenia sądu regulującego kwestię sprawowania opieki i wykonywania władzy rodzicielskiej);


- dziecko zostało bezprawnie uprowadzone (lub zatrzymane) z jednego państwa, będącego stroną Konwencji do innego państwa, również będącego stroną Konwencji (art. 4 w zw. z art.35 konwencji). 

 

Ile trwa postępowanie?

 

Podstawową zaletą postępowania w trybie konwencji jest jego szybkość. Zgodnie z przepisami konwencji sąd powinien podjąć decyzję w ciągu sześciu tygodni od złożenia wniosku o wydanie dziecka.

 

Ile kosztuje sprawa o wydanie dziecka w trybie konwencji?

 

Sprawy o powrót dziecka prowadzone na podstawie przepisów Konwencji nie pociągają za sobą konieczności poniesienia przez wnioskodawców kosztów postępowania sądowego. Wnioskodawcę obciąża jedynie koszt ustanowienia pełnomocnika oraz zlecenia tłumaczenia dokumentów.

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688