Uprowadzenie dziecka za granicę / Co grozi rodzicowi za uprowadzenia dziecka?

Naturalną konsekwencją, z którą musi się liczyć rodzic uprowadzający dziecko do innego kraju jest zarządzenie jego zwrotu w trybie konwencji haskiej. Nie wyczerpuje to jednak listy następstw, jakie może za sobą pociągnąć tego rodzaju postępek. 


Konsekwencje uprowadzenia dziecka w świetle przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

W ramach postępowania o wydanie dziecka toczącego się w trybie konwencji haskiej rozstrzyga się jedynie kwestię bezzwłocznego powrotu dziecka do miejsca stałego pobytu, nie porusza się natomiast kwestii merytorycznych z zakresu władzy rodzicielskiej przysługującej rodzicom dziecka. Nie oznacza to jednak, że nie może zostać wszczęte odrębne postępowanie w przedmiocie ograniczenia lub wręcz pozbawienia władzy rodzicielskiej rodzica, który dopuścił się uprowadzenia dziecka. Warto zatem pamiętać, że zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jeżeli rodzic nadużywa swoich uprawnień względem dziecka, sąd może mu władzę rodzicielską odebrać.
Natomiast w jednym z wyroków Sąd Najwyższy uznał, że uprowadzenie kilkuletniego dziecka za granicę, wiążące się z pozbawieniem go naturalnego środowiska rodzinnego i możliwości wychowywania się z rodzeństwem stanowi nadużycie władzy rodzicielskiej uzasadniające pozbawienie tej władzy.
 
Powyższe nie oznacza oczywiście, że władza rodzicielska w każdym wypadku zostanie rodzicowi uprowadzającemu dziecko odebrana, jednak jest to możliwość, którą na pewno trzeba brać pod uwagę.
 
Konsekwencje uprowadzenia dziecka zgodnie z przepisami kodeksu karnego.

Oprócz opisanych wyżej konsekwencji związanych z możliwością utraty bądź ograniczenia władzy rodzicielskiej należy brać pod uwagę możliwe konsekwencje natury karnej. Zgodnie z art. 211 kodeksu karnego za uprowadzenie lub zatrzymanie dziecka poniżej lat 15 wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru może grozić kara nawet do 3 lat więzienia. Na szczęście dla sprawców nie każde uprowadzenie rodzicielskie automatycznie jest przestępstwem w świetle przepisów kodeksu karnego.

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688