Zasiedzenie / Podatek od zasiedzenia

Od nabycia własności w drodze zasiedzenia trzeba zapłacić podatek. Kwestie związane z wysokością i terminem płatności podatku uregulowane zostały w ustawie z dn. 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.

 

Wysokość podatku od zasiedzenia.

Podatek od zasiedzenia wyliczany jest według stałej skali i stanowi 7% wartości nabytej w drodze zasiedzenia nieruchomości.

 

Termin złożenia zeznania podatkowego w podatku od zasiedzenia

Zgodnie z art. 17 a ust. 1 Ustawy o podatku od spadków i darowizn podatnicy podatku zobowiązani są złożyć zeznanie podatkowe w terminie miesiąca od dnia powstania zobowiązania podatkowego, tj. od dnia wydania przez sąd postanowienia o stwierdzeniu nabycia własności w drodze zasiedzenia.

 

Termin płatności podatku.

W przeciwieństwie do np. podatku dochodowego, gdzie każdy podatnik zobowiązany jest do samodzielnego obliczenia i wpłacenia we właściwym terminie podatku, w przypadku podatku od zasiedzenia termin płatności podatku określany jest w decyzji doręczanej podatnikowi przez Urząd Skarbowy. Na zapłacenie podatku mamy 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

W jakiej sytuacji jestem zwolniony z obowiązku zapłaty podatku od zasiedzenia?

W przypadku jeżeli byłeś jednym ze współwłaścicieli nieruchomości, którą nabyłeś w drodze zasiedzenia, warto wiedzieć, że zwolnione z podatku jest nabycie własności fizycznie wydzielonych części nieruchomości w drodze zasiedzenia przez osoby będące współwłaścicielami ułamkowych części nieruchomości - do wysokości udziału we współwłasności (art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy).

Jeżeli zatem nasz udział we współwłasności wynosił 1/3, a nabyliśmy w drodze zasiedzenia całą nieruchomość, podatek w wysokości 7% zapłacimy jedynie od 2/3 jej wartości.

 

Czy mogę w jakiś sposób obniżyć wysokość należnego podatku?

Podstawą wyliczenia podatku stanowi wartość rynkowa nieruchomości. Warto jednak pamiętać, że przy nabyciu w drodze zasiedzenia wyłącza się z podstawy opodatkowania wartość nakładów dokonanych na rzecz przez nabywcę podczas biegu zasiedzenia. Natomiast jeżeli budynek stanowiący część składową gruntu będącego przedmiotem nabycia został wzniesiony przez osobę nabywającą nieruchomość przez zasiedzenie, z podstawy opodatkowania wyłącza się wartość tego budynku.

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688