Adopcja (przysposobienie) / Najczęstsze przyczyny rozwiązania przysposobienia

Zgodnie z art. 125 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z ważnych powodów zarówno przysposobiony jak i przysposabiający mogą żądać rozwiązania stosunku przysposobienia przez sąd.
 

Użyte w powołanym przepisie pojęcie „ważne powody” nie jest w żadnej normie prawnej precyzyjnie zdefiniowane. W orzecznictwie sądowym za ważne powody uzasadniające rozwiązanie przysposobienia uznaje się tego rodzaju okoliczności, które w świetle zasad współżycia społecznego usprawiedliwiają wystąpienie z żądaniem rozwiązania stosunku przysposobienia.
 

W swojej praktyce najczęściej spotykam się z następującymi sytuacjami, na które powołują się strony postępowania i które mogą spełniać kryteria „ważnych powodów” uzasadniających rozwiązanie przysposobienia:

 1. Zupełny i trwały rozkład więzi charakterystycznej dla stosunków rodzinnych.

 

To zdecydowanie najczęstsza, wręcz podstawowa przyczyna wskazywana jako przesłanka rozwiązania przysposobienia. W części spraw wskazuje się również na „zupełny i trwały rozkład więzi emocjonalnej między stronami” albo „wygaśnięcie więzi emocjonalnych charakterystycznych dla stosunków pomiędzy rodzicami a dziećmi”, w praktyce jednak sprowadza się to jednej i tej samej przesłanki braku więzi rodzinnych.

 

W praktyce wskazane wyżej przesłanka wskazywana jest najczęściej jako następstwo zawinionych zachowań strony pozwanej:
 

1. W przypadku spraw wszczynanych przez przysposabiających najczęstszymi zarzutami pod adresem przysposobionych są różne zarzuty związane z szeroko pojętą demoralizacją przysposobionych, w szczególności:

 1. kradzieże na szkodę osób z rodziny i spoza rodziny;

 2. naruszanie zasad panujących w domu;

 3. ucieczki z domu;

 4. popełnianie czynów zabronionych w rozumieniu prawa karnego albo prawa wykroczeń;

 5. picie alkoholu albo zażywanie narkotyków;

 6. utrzymywanie kontaktów z osobami zdemoralizowanymi;

 7. agresja słowna i fizyczna wobec przysposabiających albo innych domowników;

 8. niszczenie mienia;

 9. zachowania autodestrukcyjne (samookaleczenia, próby samobójcze);

 10. wagary, nierealizowanie obowiązku szkolnego.2. Z kolei jeżeli chodzi o sprawy wytaczane przez przysposobionych przysposabiającym (statystycznie znacznie rzadsze), najczęściej spotykamy się z następującymi zarzutami:

 1. stosowanie nadmiernych rygorów w wychowaniu i kar nieadekwatnych do przewinień;

 2. różnicowanie dzieci w rodzinie;

 3. nieokazywanie przysposobionemu uczuć;

 4. alkoholizm przysposabiającego;

 5. zaniedbywanie przysposobionego

 6. popełnienie przestępstwa na szkodę przysposobionego.


 

Do innych często powoływanych okoliczności uzasadniających rozwiązanie przysposobienia należą:


 1. nawiązanie przez przysposobionego więzi z rodziną naturalną i jednoczesne ustanie związków z rodziną adopcyjną;

 2. okoliczność, że rozwiązanie przysposobienia stworzy szansę na kolejne przysposobienie (o ile szanse na kolejne, bardziej udane przysposobienie wydają się znaczne);

 3. okoliczność, że dla strony Powodowej, która nie ponosi winy za nieudaną relację, dalsze trwanie stosunku przysposobienia jest trudne lub niemożliwe do zniesienia.

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688