Adopcja (przysposobienie) / Nowy akt urodzenia przysposobionego dziecka

Sporządzenie nowego aktu urodzenia przysposobionego dziecka

 

Jeżeli doszło do przysposobienia dziecka, którego rodzice wyrazili zgodę na przysposobienie przed sądem opiekuńczym bez wskazywania osoby przysposabiającej zawsze dochodzi do sporządzenia nowego aktu urodzenia dziecka, w którym jako rodziców wpisuje się przysposabiających. W innych wypadkach wpisuje się w akcie urodzenia jedynie wzmiankę dodatkową o przysposobieniu, a nowy akt urodzenia można sporządzić jedynie wówczas jeżeli sąd opiekuńczy tak postanowił.


Kto może złożyć wniosek o sporządzenie nowego aktu urodzenia?

 

Wniosek taki może złożyć przysposabiający, za zgodą przysposobionego, który ukończył lat 13, albo przysposobiony, za zgodą przysposabiającego.


Jaki sąd jest właściwy do sporządzenia nowego aktu urodzenia przysposobionego?

 

Sądem właściwym do rozpoznania sprawy jest sąd miejsca zamieszkania przysposobionego.


Czy od wniosku pobierana jest opłata?

 

Od wniosku o sporządzenie nowego aktu urodzenia dziecka nie pobiera się opłaty.


Czy od postanowienia o sporządzeniu nowego aktu urodzenia przysługuje apelacja?

 

Tak apelacja przysługuje do Sądu Okręgowego i można ją złożyć za pośrednictwem Sądu Rejonowego, który wydał zaskarżone orzeczenie, w ciągu 14 dni od doręczenia nam postanowienia wraz z uzasadnieniem.


Czy od postanowienia o sporządzeniu nowego aktu urodzenia przysługuje skarga kasacyjna?

 

W tych sprawach od postanowienia Sądu II instancji nie przysługuje skarga kasacyjna, co wynika z treści art. 519 (1) kpc.


Co się dzieje z dotychczasowym aktem urodzenia dziecka?

 

Do dotychczasowego aktu urodzenia wpisuje się wzmiankę dodatkową o sporządzeniu nowego aktu urodzenia. Dotychczasowy akt nie podlega ujawnieniu, chyba że zażąda tego sąd, albo przysposobiony po dojściu do pełnoletności – wówczas na wniosek przysposobionego po osiągnięciu przez niego pełnoletności wydaje się odpis zupełny dotychczasowego aktu urodzenia wraz z dokumentami z akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego, w formie dokumentu elektronicznego, kopii lub wydruku dokumentu elektronicznego poświadczonych za zgodność z oryginałem przez kierownika urzędu stanu cywilnego (art. 73 pk 3 Ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego).


Co się dzieje z nowym aktem urodzenia w przypadku rozwiązania przysposobienia?

 

Zgodnie z art. 74 Ustawy prawo o aktach stanu cywilnego „W przypadku rozwiązania stosunku przysposobienia sąd w postępowaniu nieprocesowym unieważnia nowy akt urodzenia przysposobionego, który nie podlega ujawnieniu, a w dotychczasowym akcie urodzenia przysposobionego sąd unieważnia wzmiankę dodatkową, o której mowa wart.73 ust.1, oraz postanawia o dołączeniu wzmianki dodatkowej o imieniu lub imionach i nazwisku noszonym po rozwiązaniu stosunku przysposobienia”.

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688