Kontakty z dzieckiem / Zmiana dotychczasowych kontaktów z dzieckiem

Cechą charakterystyczną spraw rodzinnych jest to, że wiele rozstrzygnięć zapadających w tych sprawach nie jest objętych tzw. „powagą rzeczy osądzonej”. Oznacza to, że wydanie przez sąd rozstrzygnięcia, nie wyklucza w przyszłości prowadzenia kolejnego postępowania „o to samo”. Tak jest m.in. w sprawach dotyczących uregulowania kontaktów z dzieckiem. Zatem jeżeli w przeszłości zapadło rozstrzygnięcie w przedmiocie kontaktów, które nie odpowiada już aktualnym potrzebom, istnieje prawna możliwość aby takie rozstrzygnięcie zmienić, nawet jeżeli jest ono prawomocne.


Kiedy sąd zmieni dotychczasowe rozstrzygnięcie w przedmiocie kontaktów?

 

Zgodnie z art. 113 (2) kro „sąd opiekuńczy może zmienić rozstrzygnięcie w przedmiocie kontaktów jeżeli wymaga tego dobro dziecka”.


Jaki sąd jest właściwy do rozpoznania sprawy o zmianę kontaktów z dzieckiem?

 

Właściwy miejscowo jest zawsze Sąd Rejonowy (art. 568 kpc), natomiast właściwym miejscowo będzie sąd aktualnego m-ca zamieszkania dziecka (art. 569 par. 1 kpc).


Uwaga! Właściwy miejscowo jest zawsze sąd aktualnego m-ca zamieszkania dziecka, zatem jeżeli dziecko się przeprowadziło nie będzie właściwy ten sam sąd, który wydawał dotychczasowe rozstrzygnięcie.


Czy rozstrzygnięcie w przedmiocie zmiany kontaktów może zapaść na posiedzeniu niejawnym?

 

Nie – rozstrzygnięcie w przedmiocie kontaktów z dzieckiem może zapaść tylko po przeprowadzeniu rozprawy.


Czy od wniosku o zmianę kontaktów pobierana jest opłata?

 

Tak – opłata sądowa od wniosku wynosi 40 zł i dowód jej uiszczenia należy dołączyć do wniosku.


Jakie dokumenty są potrzebne do sprawy o zmianę kontaktów?

 

Do wniosku powinniśmy co najmniej dołączyć akt urodzenia dziecka raz dotychczasowe rozstrzygnięcie w przedmiocie kontaktów (postanowienie albo ugodę sądową). Dodatkowo powinniśmy załączyć dokumenty stanowiące dowód podnoszonych przez nas okoliczności.


Jakie środki odwoławcze przysługują od rozstrzygnięcia w przedmiocie zmiany kontaktów?

 

Od postanowienia sądu I instancji przysługuje apelacja, nie przysługuje natomiast skarga kasacyjna.

 

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688