Kontakty z dzieckiem / Co zrobić gdy rodzic utrudnia kontakty z dzieckiem

W swojej praktyce często spotykam się z sytuacjami, gdy pomimo formalnego uregulowania kontaktów z dzieckiem drugi rodzic faktycznie wykonywanie tych kontaktów uniemożliwia. Na szczęście istnieją przepisy, które powodują, że separowany rodzic nie musi pozostawać w takiej sytuacji bezradny.

 

Zgodnie z art. 5821§ 3 kpc "w razie uzasadnionej obawy naruszenia obowiązków wynikających z postanowienia o kontaktach przez osobę, pod której pieczą dziecko pozostaje, lub osobę uprawnioną do kontaktu z dzieckiem albo osobę, której tego kontaktu zakazano, sąd opiekuńczy może zagrozić nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej, stosownie do zasad określonych w art. 59815".

 

Natomiast zgodnie z treścią art. 59815 § 1 kpc "jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku".

 

Mając na względzie powołane przepisy, żeby skutecznie wszcząć procedurę przewidzianą w art. 598 15, należy:

  1. precyzyjnie określić treść zobowiązania rodzica pod pieczą, którego dziecko przebywa, w zakresie realizacji kontaktów z dzieckiem – zobowiązanie to wynika z treści postanowienia, albo ugody regulującej kontakty z dzieckiem;

  2. wykazać, że rodzic zobowiązany nie wykonuje niewłaściwie wykonuje nałożone na niego zobowiązanie w zakresie kontaktów i wynika to z jego zawinionego działania albo zaniechania, a nie okoliczności o charakterze obiektywnym.


Gdzie złożyć wniosek?


 

Sądem właściwym do rozpoznania wniosku jest Sąd Rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka.


 

Czy od wniosku jest pobierana opłata?


 

Tak – opłata od wniosku wynosi 40 zł. Należy ją uiścić na rachunek bankowy sądu, albo naklejając na wniosek znaki opłaty sądowej.

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688