Postępowanie w sprawach nieletnich / Jakie mam prawa jako pokrzywdzony przez nieletniego?

Jako pokrzywdzony nie jesteś wprawdzie stroną postępowania przed sądem dla nieletnich, jednak przysługuje Ci w tym postępowaniu szereg uprawnień, o których powinieneś wiedzieć i z których warto korzystać.


I. Masz prawo domagać się skierowania sprawy do mediacji.


Zgodnie z art. 3a. § 1 Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich w każdym stadium postępowania sąd rodzinny może, z inicjatywy lub za zgodą pokrzywdzonego i nieletniego, skierować sprawę do instytucji lub osoby godnej zaufania w celu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego.

 

II. Masz prawo zaskarżyć postanowienie o umorzeniu postępowania.


Zgodnie z Art. 21. § 1. Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich sędzia rodzinny nie wszczyna postępowania, a wszczęte umarza, jeżeli okoliczności sprawy nie dają podstawy do jego wszczęcia lub prowadzenia albo gdy orzeczenie środków wychowawczych lub poprawczych jest niecelowe, w szczególności ze względu na orzeczone już środki w innej sprawie. Na postanowienie o umorzeniu pokrzywdzonemu czynem karalnym przysługuje zażalenie.

 

III. Masz prawo być obecny podczas rozprawy.


Uprawnienie to przyznaje pokrzywdzonemu art. 30 § 6 Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

 

IV. Sąd ma obowiązek zawiadomić Cię o wszczęciu postępowania oraz o treści orzeczenia kończącego postępowanie (Art. 31. § 3 upn)

 

V. Masz prawo zgłaszać wnioski dowodowe, na równi ze stronami postępowania (Art. 35. § 3 upn)

 

VI. Masz prawo przeglądać akta postępowania


Zgodnie z art. 36. § 2 Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich Pokrzywdzonemu przysługuje uprawnienie do przeglądania akt i robienia z nich odpisów, - nie dotyczy to jednak wywiadów środowiskowych i opinii o nieletnim.

 

VII. Sąd ma obowiązek informować Cię o treści zapadłych w sprawie postanowień art. 42 i 43 upn)

Dotyczy to postanowienia o:

  1. rozpoznaniu sprawy w postępowaniu opiekuńczo-wychowawczym;
  2. rozpoznaniu sprawy w postępowaniu poprawczym;
  3. przekazaniu sprawy prokuratorowi;
  4. przekazaniu sprawy nieletniego szkole, do której nieletni uczęszcza

 

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688