Postępowanie w sprawach nieletnich / Co to jest postępowanie opiekuńczo-wychowawcze?

 

Postępowanie wobec nieletniego dzieli się na dwie fazy - najpierw prowadzi się postępowanie wyjaśniające, a następnie w zależności od jego wyników postępowanie opiekuńczo-wychowawcze, albo poprawcze. Jeżeli na podstawie ustaleń dokonanych w toku postępowania wyjaśniającego sędzia rodzinny podjął decyzję o dalszym prowadzeniu postępowania wobec nieletniego w trybie postępowania opiekuńczo-wychowawczego - "łagodniejszego" i nakierowanego na wychowanie, to po jego zakończeniu podejmuje decyzję w formie postanowienia o zastosowaniu wobec nieletniego środków wychowawczych, tj. sąd może:

 

1)   udzielić nieletniemu upomnienia;

2)   zobowiązać go do określonego postępowania, a zwłaszcza do naprawienia wyrządzonej szkody, do wykonania określonych prac lub świadczeń na rzecz pokrzywdzonego lub społeczności lokalnej, do przeproszenia pokrzywdzonego, do podjęcia nauki lub pracy, do uczestniczenia w odpowiednich zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, do powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach albo do zaniechania używania alkoholu lub innego środka w celu wprowadzania się w stan odurzenia;

3)   ustanowić nad nim nadzór odpowiedzialny rodziców lub opiekuna;

4)   ustanowić nadzór organizacji młodzieżowej lub innej organizacji społecznej, zakładu pracy albo osoby godnej zaufania - udzielających poręczenia za nieletniego;

5)   zastosować nadzór kuratora;

6)   skierować nieletniego do ośrodka kuratorskiego, a także do organizacji społecznej lub instytucji zajmujących się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, po uprzednim porozumieniu się z tą organizacją lub instytucją;

7)   orzec zakaz prowadzenia pojazdów;

8)   orzec przepadek rzeczy uzyskanych w związku z popełnieniem czynu karalnego;

9)   orzec umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym albo w rodzinie zastępczej zawodowej, która ukończyła szkolenie przygotowujące do sprawowania opieki nad nieletnim.

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688