Postępowanie w sprawach nieletnich / Co to jest postępowanie wyjaśniające?

 

Postępowanie wobec nieletniego dzieli się na dwie fazy - najpierw prowadzi się postępowanie wyjaśniające, a następnie w zależności od jego wyników postępowanie opiekuńczo-wychowawcze, albo poprawcze. W postępowaniu wyjaśniającym zbiera się dane o osobie nieletniego, jego warunkach wychowawczych, zdrowotnych i bytowych oraz gromadzi się i utrwala dowody.

 

W ramach postępowania wyjaśniającego sędzia rodzinny może między innymi:

1)   wysłuchać nieletniego, jego rodziców lub opiekuna oraz w miarę potrzeby inne osoby;

2)   zarządzić przeprowadzenie przeszukania i oględzin oraz dokonać innych czynności procesowych w celu wszechstronnego wyjaśnienia sprawy.

 

Poczynione w postępowaniu wyjaśniającym ustalenia mają znaczenie dla dalszego biegu sprawy. Kierując się nimi sąd może bowiem :

 

1. zadecydować o rozpoznaniu sprawy w postępowaniu opiekuńczo-wychowawczym.

2. zadecydować o rozpoznaniu sprawy w postępowaniu poprawczym

3. umorzyć postępowanie, jeżeli okaże się, że stosowanie środków określonych ustawą byłoby niecelowe (art. 21 § 2 u.p.n.).  

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688