Postępowanie w sprawach nieletnich / Co grozi nieletniemu sprawcy?

 

Wobec nieletniego sprawcy czynu zabronionego sąd może stosować środki wychowawcze oraz środki poprawcze.

 

Do środków wychowawczych należą:

 

1)   udzielenie upomnienia;

2)   zobowiązanie do określonego postępowania, a zwłaszcza do naprawienia wyrządzonej szkody, do wykonania określonych prac lub świadczeń na rzecz pokrzywdzonego lub społeczności lokalnej, do przeproszenia pokrzywdzonego, do podjęcia nauki lub pracy, do uczestniczenia w odpowiednich zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, do powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach albo do zaniechania używania alkoholu lub innego środka w celu wprowadzania się w stan odurzenia;

3)   ustanowienie nadzoru odpowiedzialnego rodziców lub opiekuna;

4)   ustanowienie nadzoru organizacji młodzieżowej lub innej organizacji społecznej, zakładu pracy albo osoby godnej zaufania - udzielających poręczenia za nieletniego;

5)   zastosowanie nadzoru kuratora;

6)   skierowanie do ośrodka kuratorskiego, a także do organizacji społecznej lub instytucji zajmujących się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, po uprzednim porozumieniu się z tą organizacją lub instytucją;

7)   orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów;

8)   orzeczenie przepadku rzeczy uzyskanych w związku z popełnieniem czynu karalnego;

9)   orzeczenie umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym albo w rodzinie zastępczej zawodowej, która ukończyła szkolenie przygotowujące do sprawowania opieki nad nieletnim;

 

Środek poprawczy stanowi  orzeczenie umieszczenia w zakładzie poprawczym.

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688