Spadki / W jaki sposób sprostować akt stanu cywilnego?

Przy okazji prowadzenia spraw spadkowych często spotykam się z sytuacją, że znajdujące się w akcie zgonu (albo innych załączonych aktach cywilnego) dane są niezgodne ze stanem rzeczywistym. Sądy zawieszają wówczas prowadzone postępowanie, a stronom nie pozostaje nic innego jak wystąpić o sprostowanie aktu.

I. Sprostowanie aktu stanu cywilnego w postępowaniu administracyjnym.

Czy aby sprostować akt stanu cywilnego zawsze trzeba występować do sądu?

Nie - jeżeli błąd stanowi oczywistą pomyłkę pisarską wystarczy wystąpić o sprostowanie do kierownika 
Urzędu Stanu Cywilnego.

W jaki sposób sprostować akt stanu cywilnego w postępowaniu administracyjnym?

Żeby sprostować akt stanu cywilnego w tym trybie należy złożyć stosowny wniosek skierowany do kierownika
właściwego Urzędu Stanu Cywilnego. Do wniosku należy załączyć:

1. odpis zupełny (!) aktu stanu cywilnego, z którego będą wynikać prawidłowe dane;

2. dowód uiszczenia opłaty skarbowej od wniosku (od wniosku o sprostowanie pobierana jest opłata skarbowa
 w wysokości 39 zł). 


Uwaga! W tym trybie mogą być prostowane wyłącznie oczywiste omyłki pisarskie.


II. Sprostowanie aktu stanu cywilnego w postępowaniu sądowym.

Jeżeli uchybienie w treści aktu nie stanowi oczywistej pomyłki pisarskiej, jedyną drogę sprostowanie jego treści
 stanowi postępowanie sądowe.

Zgodnie z art. 31 Ustawy prawo aktach stanu cywilnego akt stanu cywilnego podlega sprostowaniu w razie błędnego
lub nieścisłego jego zredagowania. W sprawach tych orzeka sąd rejonowy w tzw. postępowaniu nieprocesowym.

Kto może wystąpić o sprostowanie aktu stanu cywilnego?

O sprostowanie aktu cywilnego może wystąpić ten kogo dany akt dotyczy, albo osoba, która ma interes prawny
 w sprostowaniu aktu - tj. na której prawa i obowiązki wpływa treść aktu.

Jaki sąd rozpatruje sprawy o sprostowanie aktów stanu cywilnego?

Sprostowaniami aktów stanu cywilnego zajmują się sądy rejonowe - właściwy do złożenia wniosku jest sąd 
miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Jakimi dokumentami trzeba dysponować aby wystąpić o sprostowanie aktu stanu cywilnego?

Do wniosku należy dołączyć odpis zupełny aktu, który chcemy sprostować oraz odpisy aktów, z których wynika
 prawidłowy stan.

Czy od wniosku o sprostowanie aktu cywilnego pobierana jest opłata?

Tak - od wniosku pobierana jest opłata w kwocie 40 zł, należy ją wnieść składając pismo do sądu - można ją uiścić
na trzy sposoby:

1. nakleić na wniosek znaki opłaty sądowej; 
2. uiścić opłatę bezpośrednio w kasie sądu; 
3. uiścić opłatę na rachunek bankowy sądu (informacje o nr rachunku znajdują się na stronach internetowych sądów).


Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688