Spadki / Odpowiedzialność za długi spadkowe

Spadkobierca wchodzi w ogół praw i obowiązków majątkowych zmarłego. Warto pamiętać, że dziedziczenie nie musi oznaczać przysporzenia majątkowego - może się zdarzyć, że w skład spadku będą wchodzić długi.

 

Przyjęcie i odrzucenie spadku

 

Zakres odpowiedzialności za długi spadkowe uzależniony jest od zachowania się spadkobiercy, może on bowiem:

 

1. przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste);

2. przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza);

3. może też spadek odrzucić.

 

Proste przyjęcie spadku

 

W razie prostego przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe bez ograniczenia kwotowego z całego swojego majątku.

 

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

 

W razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności odpada, jeżeli spadkobierca podstępnie nie podał do inwentarza przedmiotów należących do spadku albo podał do inwentarza nie istniejące długi.

 

Uwaga! Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza nie oznacza, że wierzyciel nie będzie mógł kierować egzekucji do majątku spadkobiercy, a jedynie ogranicza ją kwotowo do wartości spadku.

 

Odrzucenie spadku

 

Spadkobierca, który odrzucił spadek traktowany jest tak, jak gdyby nie dożył otwarcia spadku (tzn. do dziedziczenia dochodzą jego zstępni).

 

Oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku

 

Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku składa się przed sądem lub przed notariuszem. Można je złożyć ustnie lub na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym.

 

            Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku powinno być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tym, że jest spadkobiercą - brak oświadczenia spadkobiercy w tym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku. Jednakże gdy spadkobiercą jest osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych (niepełnoletnia albo ubezwłasnowolniona) albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Również w sytuacji gdy jeden ze spadkobierców przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, uważa się, że także spadkobiercy, którzy nie złożyli w terminie żadnego oświadczenia, przyjęli spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

 

Uwaga! Brak oświadczenia o sposobie przyjęcia, bądź odrzuceniu spadku w ciągu  sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania co do zasady równoznaczny jest z przyjęciem spadku bez ograniczenia odpowiedzialności za długi.

 

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688