Spadki / Kiedy spadkobierca nie będzie dziedziczyć

Regułą jest, że jeżeli zmarły nie pozostawił testamentu, to dziedziczą po nim osoby należące do grona tzw. spadkobierców ustawowych. Zdarzają się jednak sytuacje, że osoby znajdujące się w kręgu spadkobierców ustawowych nie będą dziedziczyć - sytuacja taka będzie miała miejsce na przykład wtedy, gdy spadkobierca zostanie uznany za niegodnego dziedziczenia.

 

 

Kiedy spadkobierca będzie uznany za niegodnego dziedziczenia?

 

W pewnych sytuacjach spadkobierca może być uznany przez sąd za niegodnego dziedziczenia - zostaje on wówczas wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku. Uznania spadkobiercy za niegodnego może żądać każdy, kto ma w tym interes. Z żądaniem takim może wystąpić w ciągu roku od dnia, w którym dowiedział się o przyczynie niegodności, nie później jednak niż przed upływem lat trzech od otwarcia spadku.

 

Spadkobierca może być uznany przez sąd za niegodnego, jeżeli:

  1. dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy;
  2. podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności;
  3. umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego.

 

Uwaga! Z żądaniem uznania spadkobiercy za niegodnego można wystąpić w ciągu roku od dnia, w którym zainteresowany dowiedział się o przyczynie niegodności, nie później jednak niż przed upływem lat trzech od otwarcia spadku (tj. od dnia śmierci spadkodawcy).

 

Kiedy małżonek będzie wyłączony od dziedziczenia?

 

Warunkiem dziedziczenia przez małżonka jest pozostawanie w związku małżeńskim ze spadkodawcą w chwili jego śmierci. Jeżeli między małżonkami prawomocnie orzeczono rozwód lub separację - osoba tak będzie wyłączona od dziedziczenia po swym byłym małżonku.

 

Uwaga! Tylko separacja orzeczona przez sąd powołuje wyłączenie od dziedziczenia. Jeżeli separacja ma charakter wyłącznie faktyczny, to nawet jeśli trwa przez wiele lat - małżonkowie nadal dziedziczą po sobie.

 

Małżonek będzie wyłączony od dziedziczenia, także wówczas jeżeli spadkodawca wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy, a żądanie to było uzasadnione, jednak proces ze względu na śmierć małżonka nie mógł się zakończyć. W celu wyłączenia takiego małżonka od dziedziczenia każdy z pozostałych współspadkobierców może wystąpić do sądu z odpowiednim powództwem. Z pozwem takim można wystąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o śmierci spadkodawcy, lecz nie później niż w ciągu roku od daty śmierci.

 

Uwaga! Z powództwem o wyłączenie małżonka od dziedziczenia można wystąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o śmierci spadkodawcy, lecz nie później niż w ciągu roku od daty śmierci.

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688